De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Aandachtspunt PGS 15:2016 inzake opslag >2.500 kg

Inzake opslag >2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een inpandige opslagvoorziening.

In september 2016 is de geactualiseerde versie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) gepubliceerd. In deze versie zijn diverse veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de versie uit 2011, waarbij we hier één verandering nader onder de aandacht willen brengen: voorschrift 3.2.4.

Wat is er veranderd?

Op grond van de PGS 15:2011 was het toegestaan om meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een inpandige opslagvoorziening op te slaan (tot maximaal 10.000 kg) als zonodig extra maatregelen of voorzieningen waren aangebracht ter beperking van de risico’s. Een gecertificeerde brandmeldinstallatie met doormelding naar een 24-uurs bezette post voldeed daar bijvoorbeeld altijd aan.

In de PGS 15:2016 is deze uitzonderingsmogelijkheid niet meer specifiek opgenomen! Er staat nu expliciet dat ten hoogste 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig mogen zijn.

Bron: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Wat houdt dit voor uw bedrijf in?

Als u meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een inpandige opslagvoorziening opslaat en u bent…

Type B: Dan ontstaat er per 1 oktober 2017 een strijdige situatie, omdat op dat moment de Activiteitenregeling wordt aangepast en gaat verwijzen naar de PGS 15:2016.

Type C: Dan moet voldaan worden aan de versie van de PGS 15 waarnaar uw omgevingsvergunning verwijst. Een strijdige situatie zal ontstaan op het moment dat bij een revisie of (ambtshalve) wijziging van uw bestaande vergunning verwezen gaat worden naar de PGS 15:2016.

Stappenplan en onze tips:

  1. Toets of er überhaupt inpandige opslagvoorzieningen aanwezig zijn waarin meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen.
  2. Indien dit het geval is en u bent type B: beoordeel (rekening houdend met de datum van 1 oktober 2017) de realistische mogelijkheden om de opslaghoeveelheden onder de drempelwaarde te krijgen. Lukt dit niet: inventariseer voor de betreffende opslagvoorziening binnen het Activiteitenbesluit de mogelijkheden voor maatwerk. Neem, als dit mogelijk is, contact op met het bevoegd gezag om het maatwerk vast te leggen.
  3. Indien dit het geval is en u bent type C: de PGS 15 is een richtlijn en op basis van gelijkwaardigheid kan voor betreffende opslagvoorzieningen op dit punt worden afgeweken. Hiervoor dient bij actualisering van het voorschrift PGS 15 voor betreffende opslagvoorziening een gemotiveerd verzoek ingediend te worden bij het bevoegd gezag (dat ook wordt toegestaan).

Bij vragen of indien nadere ondersteuning gewenst is, kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze BMD adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer