De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Aanvullingswet geluid Omgevingswet wijzigt wijze van toetsing

Op 5 oktober 2018 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere drie aanvullingswetten gaan over de onderwerpen bodem, grondeigendom en natuur.

Momenteel zijn er veel verschillende normen voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen en voor verschillende typen geluidgevoelige objecten. Met de Aanvullingswet geluid ligt de nadruk op de vereenvoudiging van het normenkader van geluidsregels.

De opvallendste wijzigingen zijn:

  • Omwonenden ervaren het totale geluid van bijvoorbeeld twee of meer bronnen. Onder de Omgevingswet zal het geluid van meerdere wegen en bronnen bij elkaar opgeteld gaan worden (cumulatieve geluidsbelasting) en in zijn totaliteit worden beoordeeld.
  • Het geluid van alle cumulatieve bronnen worden meegenomen bij de toepassing van ‘binnenwaarde’ voor het geluid in gevoelige ruimten van geluidgevoelige objecten, zoals woningen. Als een woning bijvoorbeeld langs een weg én tegenover een industrieterrein ligt, wordt bij de besluitvorming over één van die geluidbronnen het geluid van beide opgeteld en moet de geluidwering van de gevel zodanig zijn dat voor het opgetelde geluid van die beide geluidbronsoorten wordt voldaan aan de binnenwaarde.

De specifieke normen en geluidregels zullen op AMvB-niveau in het concept-Aanvullingsbesluit geluid worden opgenomen. Dit Aanvullingsbesluit wordt rond de komende jaarwisseling verwacht.

Met deze gewijzigde wijze van beoordeling wordt in vergelijking met de huidige regelgeving gestreefd naar een ten minste gelijkwaardig beschermingsniveau voor geluidgevoelige objecten. Verwacht wordt dat deze systematiek ongunstig uitpakt voor bedrijven. Bij een beoogde wijziging van activiteiten kunnen andere buiten de inrichting aanwezige geluidbronnen er voor zorgen dat een wijziging niet of alleen met behulp van geluidbeperkende maatregelen mogelijk is.

Tips

Wij raden het volgende aan:

  • Inventariseer de huidige geluidsbronnen (vervoer en puntbronnen).
  • Vergelijk de huidige geluidsbronnen ten opzichte van de vergunde/gemelde situatie. Wellicht vastgelegd middels een akoestisch rapport.
  • Stel vast welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen plaats kunnen vinden waardoor meer geluid geproduceerd zal worden (bijvoorbeeld toename vervoersbewegingen).
  • Vraag, door middel van het indienen van een aanvraag om vergunning dan wel melding Activiteitenbesluit, rechten aan voor de huidige en toekomstige geluidproductie.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer