De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

4e tranche, 2e fase Activiteitenbesluit

Per 1 januari is het Activiteitenbesluit aangepast. Het doel is om via deze wijzigingen de milieuregelgeving te vereenvoudigen, te uniformeren en om de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen.

Afschaffing vergunningplicht afval
De wijzigingen rond afval zijn gericht op het afschaffen van de vergunningplicht milieu voor bepaalde handelingen met afvalstoffen. Onderstaande activiteiten vallen voortaan onder het Activiteitenbesluit. In bepaalde gevallen is, naast een type B-melding, ook nog een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM*) nodig.

ActiviteitOBM
Mengen van afval behorend tot dezelfde uitzonderingscategorie van 28.10, onderdeel C, Bijlage I Bor
Mengen van niet-afvalstoffen met ongevaarlijk afval behorend tot een uitzonderingscategorie van 28.10, onderdeel C, Bijlage I Bor
Opslaan van maximaal 45 m3 gescheiden gehouden ongevaarlijk afval afkomstig van werkzaamheden op locatie
Opslaan van maximaal 50 ton asbest afkomstig van werkzaamheden op locatieX
Opslaan van maximaal 50 ton verkeerd getankte brandstoffen afkomstig van werkzaamheden op locatie
Opslaan van maximaal 50 ton retourverpakkingen (met olie, vet, verf, lijm, kit, hars, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen) door leveranciers en distributeurs
Opslaan van maximaal 1 m3 gebruikt(e) frituurvet of -olie
Opslaan van maximaal 600 m3 groenafval afkomstig van buiten de inrichting
Inzetten van niet-gevaarlijke afvalstoffen van rubber, papier, karton, bont, leer in een productieproces met een maximale capaciteit van 10.000 ton per jaar
Opslaan van medisch afvalX
Opslaan afvalexplosieven (munitie die niet is afgegaan) bij defensie-inrichtingenX
Inzetten van metaalafval bij het smelten en gieten van metalenX
Mest vergistenX

* Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag een bepaalde activiteit toetst voordat deze begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden.

Afschaffing vergunningplicht afvalwater
Met de vierde tranche Activiteitenbesluit vervalt tevens de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor:

  • Het lozen van afvalwater bij baggeren
  • Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen
  • Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteit
    In het Activiteitenbesluit komen voorschriften voor deze activiteiten te staan in de nieuwe paragrafen 3.1.7, 3.1.8 en 3.1.9. Daarnaast zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:
  • Artikel 3.105 over lozen afkomstig van sorteren van gewassen is straks ook van toepassing op het sorteren van gewassen van derden.
  • Het voorschrift in artikel 3.33 dat voor de op- en overslag van inerte goederen een emissie-eis en bemonsteringsvoorziening verplicht stelt, komt te vervallen. In plaats daarvan komt er een voorschrift om visuele verontreiniging te voorkomen.
  • Eisen aan lozingen uit parkeergarages worden geschrapt.
  • Bij het wassen van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast was het verplicht om een standaard zuiveringsvoorziening toe te passen, vanaf nu kan ook een andere maatregel worden toegepast.
  • De bijlage bij de Activiteitenregeling met oppervlaktewateren die geen bijzondere bescherming behoeven is aangepast.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer