De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Actuele stand van zaken Vergunningverlening

Denk na over welke situatie voor jou van toepassing is op de vergunningverlening:

  • Omgevingsvergunningen worden niet verleend, tenzij aangetoond wordt dat er geen sprake is van relevante stikstofdepositie (lees: ≤ 0,00 mol/ha/jaar tijdens zowel de aanleg- als de gebruiksfase).
  • Een vergunning Wet natuurbescherming is nodig als niet wordt voldaan aan ≤ 0,00 mol/ha/jaar en is dan alleen mogelijk indien:
    • er intern wordt gesaldeerd (zonder toename stikstof), of
    • er extern wordt gesaldeerd (o.b.v. een individuele beoordeling en zonder toename stikstof), of,
    • er middels een ecologische toetst wordt onderbouwd dat er geen significante gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden, of
    • op basis van een ADC-toets (geen Alternatief, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen).

Wanneer komt de gewenste oplossing?

Een oplossing gaat nog wel even duren. De commissie-Remkes is geformeerd om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen. Maar ook de aanpak over hoe in de toekomst om te gaan met de vergunningverlening is wenselijk.

Het traject naar een oplossing is in gang gezet:

Afgelopen september is een eerste adviesrapport uitgebracht. Hierin is gesteld dat voor elk Natura 2000-gebied een aparte oplossing bedacht moet worden. Dit omdat de bescherming van specifieke leefgebieden centraal staat in de Europese regelgeving die Nederland heeft overtreden. >>Het ministerie van Landbouw en de twaalf provincies brengen nu voor elk van de 118 stikstofgevoelige Nederlandse natuurgebieden in kaart hoe groot de stikstofschade is en welke bronnen rondom dat natuurgebied stikstof uitstoten.>>Vervolgens wordt per gebied bepaald hoeveel de uitstoot moet dalen en welke maatregelen daarvoor het doelmatigst zijn. Vooral over dit laatste is er in Nederland ondertussen veel te doen, denk aan de boeren, de bouwbedrijven en diverse natuurorganisaties.

Conclusie: Vooralsnog is er helaas geen concreet uitzicht op een werkbare oplossing.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer