De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Informatiebijeenkomst Actuele milieuwetgeving, trends & ontwikkelingen

De Omgevingswet is uitgesteld, maar komt er nog altijd aan! De inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat een grote ommezwaai teweeg brengen in de wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en onder andere ruimtelijke ordening. Nu de vier onderliggende ontwerpbesluiten in concept zijn gepubliceerd is er niet alleen duidelijkheid over de ambities en begrippen, maar zijn ook diverse interessante relevante vraagstukken ontstaan, zoals:

 • Wat is het gevolg van de vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de toename van participatie?
 • Wat is de impact van begrippen als bedrijfstakoverschrijdende en magneetactiviteiten?

Tevens zijn er diverse voor bedrijven relevante wijzigingen, zoals:

 • De van rechtswege verleende vergunning verdwijnt
 • De vervanging van het bestemmingsplan door één gemeentelijk omgevingsplan
 • Het begrip ‘inrichting’ vervalt

Ieder persoon en elk bedrijf in Nederland gaat te maken krijgen met de gevolgen van de Omgevingswet. Heeft u voldoende inzicht in de wijzigingen en de consequenties voor uw bedrijf? Welke ontwikkelingen zijn positief en welke leveren risico’s op? Hoe om te gaan met overgangsrecht en zijn er mogelijkheden voor maatwerk?

Anno 2017 zijn nog andere relevante wijzigingen in wetgeving waarover wij u graag willen bijpraten. Tijdens deze bijeenkomst willen u graag informeren over de ins en outs van:

 • Geactualiseerde richtlijnen, waaronder PGS 15, PGS 9 en PGS 29
 • De gevolgen van de geactualiseerde verwijzingen naar de richtlijnen als BBT in de Activiteitenregeling per 1 oktober 2017
 • De Wet Natuurbescherming die op 1 januari 2017 is ingegaan
 • De actuele status van het programma aanpak stikstok (PAS) sinds 2015
 • De huidige stand van zaken met betrekking tot Energy Efficiency Directive (EED) en de verplichte energieaudit

Ons doel is dat u naar huis gaat met praktische tips en trucs om direct toe te passen. Regeren is immers vooruitzien!

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost en wordt gehouden op donderdag 2 november a.s. aan de Munsterstraat 20 te Deventer. U bent bij deze van harte uitgenodigd!

Geef u tijdig op! Aanmelden kan hier of via info@bmdadviesoost.nl.

Programma

13.30 uur:         Ontvangst met koffie/thee

13.45 uur:         Aanvang/welkom

14.00 uur:         Omgevingswet

 • Omgevingsbesluit
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Besluit kwaliteit leefomgeving

15.00 uur:         Pauze

15.15 uur:         Actuele wijzigingen

 • PGS 15, PGS 9, PGS 29, actuele BBT
 • Wet Natuurbescherming
 • EED, actuele status 2017
 • PAS, actuele status 2017

16.15 uur:         Afsluiting – Netwerkborrel

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer