De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bedrijven niet bekend met ontwikkelingsruimte Wet natuurbescherming

Op 15 maart 2018 en 17 april 2018 heb ik jullie geïnformeerd over de Wet natuurbescherming (Wnb). In navolging daarvan wil ik jullie inlichten over een belangrijk onderwerp. Het gaat in dit geval om de “ontwikkelingsruimte.”

Wanneer is de Wnb van belang?

De Wnb is van belang wanneer activiteiten worden ondernomen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de aangewezen soorten en habitattypen, (de instandhoudingsdoelen) in een Natura 2000-gebied. De industriële uitstoot van stikstofverbindingen kan melding- of vergunningplichtig zijn. Of op grond van de Wnb/PAS voor activiteiten een melding of vergunning nodig is, hangt af van de depositie op een Natura-2000 gebied, te weten:

  • Depositie < 0,05 mol/ha/jaar à geen melding of vergunning nodig
  • Depositie van 0,05 tot en met grenswaarde* à meldingsplicht
  • Depositie > grenswaarde à vergunningplicht

*  De grenswaarde is standaard 1 mol per hectare. Deze wordt verlaagd naar 0,05 mol stikstof per hectare per jaar als 95 procent van de  depositieruimte voor deze meldingen is benut.

Waarom u misschien niet meer aan de eisen voldoet

Sinds 2015 is voor 69 van de 160 Natura-2000 gebieden in Nederland de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Bij uitbreiding of verandering van activiteiten (ten opzichte vergund recht) en overschrijding van de grenswaarde dient een vergunning op grond van de Nbw/PAS aangevraagd te worden. Wij zien hierdoor voor steeds meer bedrijven een vergunningplicht ontstaan zonder dat zij dit zelf realiseren. Bij uitbreidingsplannen werkt deze vergunningplicht vaak vertragend.

Wat bepaalt de beschikbare ontwikkelingsruimte?

De hoeveelheid beschikbare ontwikkelingsruimte wordt bepaald door ingediende meldingen en verleende vergunningen voor bedrijven die depositie op het betreffende Natura-2000 gebied veroorzaken. Mits er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is (en blijft) is uitbreiding van de activiteiten bij bedrijven vergunbaar tot een maximale depositie van in totaal 3 mol stikstof per hectare per jaar.

Ons advies 

Wij adviseren u onderstaand stappenplan door te lopen om inzichtelijk te maken in hoeverre rechten voor uw huidige bedrijfsactiviteiten zijn vastgelegd en of er nog ontwikkelingsruimte nodig is voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Stappenplan
1.Beoordeel wanneer en voor welke activiteiten binnen uw bedrijf een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu (voorheen milieuvergunning) is verleend.
2.Beoordeel of en in hoeverre uw bedrijfsactiviteiten invloed hebben op Natura-2000 gebieden.
3.Beoordeel of het plafond van een Natura-2000 gebied, waarop uw bedrijf invloed heeft, bereikt is.
4.Beoordeel of voor uw huidige (en/of toekomstige) bedrijfsactiviteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is.
5.Vraag een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aan.

 

Bron: Overheid

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer