De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Ontwikkelingen Wet natuurbescherming en PAS

Belangrijke ontwikkelingen omtrent de Wet natuurbescherming en het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 15 maart 2018 heb ik jullie geïnformeerd over de invloed van de Wet natuurbescherming op omgevingsvergunningen. In navolging daarvan wil ik jullie inlichten over de laatste ontwikkelingen.

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 13 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, minister van LNV, over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit overleg zijn zeer veel aspecten omtrent de PAS besproken. Hierbij een korte samenvatting van relevante aspecten.

De voorbereiding voor de volgende partiële herziening van de PAS is gestart. Deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 in werking treden. Bij deze herziening zal ook bekeken worden hoeveel ontwikkelingsruimte in de tweede helft van dit PAS-tijdvak (vanaf 2021) beschikbaar kan worden gesteld. De uitkomsten van die tussenevaluatie worden in het najaar naar de Kamer gestuurd. Als de tussenevaluatie er ligt, zal er een debat worden gevoerd over wat precies de uitkomsten zijn van de tussenevaluatie, wat die betekenen voor de werking van de PAS en wat daar misschien nog meer of minder aan moet worden gedaan.

De metingen en berekeningen van de ammoniakconcentratie in de lucht boven de natuurgebieden laten sinds 2005 een verschil zien. Dat is bekend en dit is ook regelmatig aanleiding tot discussie. Het is ook de aanleiding geweest voor het onderzoeksprogramma ammoniak, dat nu loopt. Het RIVM onderzoekt op dit moment de betrouwbaarheid van de metingen en de verschillen tussen de metingen en de modellen. De Kamer wordt na de zomer door de minister geïnformeerd over wat de reden is van het geconstateerde verschil en hoe hier vervolgens mee om zal worden gegaan.

Het overleg laat zien dat de komende periode erg belangrijk wordt voor de mogelijkheden van toekomstige ontwikkelingen op grond van de PAS. Wij adviseren u onderstaand stappenplan te doorlopen om  inzichtelijk te maken in hoeverre rechten voor uw huidige bedrijfsactiviteiten zijn vastgelegd en of er nog ontwikkelruimte nodig is voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Stappenplan
1.Beoordeel wanneer en voor welke activiteiten binnen uw bedrijf een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu (voorheen milieuvergunning) is verleend.
2.Beoordeel of uw bedrijfsactiviteiten invloed hebben op Natura-2000 gebieden.
3.Beoordeel of het plafond van een Natura-2000 gebied, waarop uw bedrijf invloed heeft, bereikt is.
4.Vraag een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aan.

 

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer