De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Boetes gaan omhoog bij ontbreken RI&E

Dit jaar bestaat de RI&E 25 jaar en de aantrekkende economie gaat gepaard met een stijgende lijn voor betere naleving van wettelijke verplichtingen. Arbobalans 2018 laat zien dat nu 48% van de bedrijven in Nederland over een RI&E beschikt en 50% daarvan er actief mee werkt. Daarbij blijkt uit onderzoek van TNO dat van het totaal aantal werknemers in een bedrijf 85% werkt met een RI&E, maar dat zijn wel vaak de grotere bedrijven.

Hoe staan we er nu voor?

Uit de onderzoeken die er nu liggen, is gebleken dat nog steeds te weinig werkgevers over een actuele RI&E beschikken. Daarom gaat het kabinet het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) harder aanpakken: de boetes gaan omhoog. Daarnaast wil Staatssecretaris Van Ark, “bij een situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E aanmerken als een overtreding met directe boete.” De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of waarschuwing.

Boete ontbreken RI&E

In artikel 5, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet staat de verplichting beschreven te moeten beschikken over een RI&E. De boete voor het ontbreken van een RI&E valt nu in categorie 4 met een normbedrag van € 3.000,- voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Van Ark zegt: “Gezien het genoemde grote belang van de RI&E voor het arbobeleid in een organisatie, ben ik voornemens om de boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven te verhogen naar categorie 5 in de tarieflijst behorende bij de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving met een normbedrag van € 4.500,-“.  Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers betreft de hoogte van de boete tien procent van het normbedrag (€ 300,-) en dit gaat omhoog naar € 450,-. Van Ark is tevens van plan ook voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet het normbedrag met één categorie te verhogen.

Boete  ontbreken Plan van Aanpak

Voor artikel 5, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, met betrekking tot het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn. “Ik heb het voornemen het normbedrag te verhogen met twee categorieën van € 750,- naar € 3.000,-. Het Plan van Aanpak vervult namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete.”

Hogere boetes is dat nu effectief?

Wij zijn van mening dat een boete alleen niet het juiste middel is om werkgevers te stimuleren een RI&E te laten uitvoeren en actueel te houden. Boetes zijn natuurlijk nodig indien structureel onvoldoende aandacht is voor veiligheid en geen actuele RI&E overlegd kan worden. Maar het zijn vooral de kleinere bedrijven die geen RI&E hebben en zijn boetes dan een goede stimulans? Nou nee, want alleen hogere boetes leiden niet tot een hoger resultaat!

Wat een werkgever mogelijk wel beweegt:

  • Het is bekend dat wanneer je aandacht aan je medewerkers schenkt en hen betrokken houdt bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf, je loyale, serieus werkende, betrokken, en veiliger werkende medewerkers krijgt.
  • Door op de juiste en ook zichtbare wijze met aandachtspunten aan de slag te gaan, maakt de werkgever zichtbaar dat hij om zijn werknemers geeft. Dit vertaalt zich dan weer in bewuster en dus ook veiliger werken.
  • Deze ontwikkelingen leg je, jaarlijks, door middel van een geactualiseerde RI&E schriftelijk vast. Op deze wijze laat je aan de werknemers, handhavers en ook de verzekeraars zien dat je op gebied van arbeidsomstandigheden ‘goed bezig’ bent.

Conclusie en ons advies

Bedrijven moeten de RI&E uitvoeren vanuit een intrinsieke motivatie om veilig en gezond werken in het bedrijf te bevorderen. Als werkgever heb je dan het beste voor ogen als het gaat om veiligheid. Werken aan de veiligheidscultuur is een investering in medewerkers die veel energie kost, maar loont altijd. Om de gewoonten van medewerkers, houding en percepties te doorbreken maken zichtbare aandachtspunten het verschil. Een RI&E met Plan van Aanpak vormt hiervoor uiteraard de basis. Als deze aanpak jaarlijks wordt herhaald dan zien werknemers, handhavers en ook de verzekeraars dat een bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden ‘goed bezig’ is.

Het zou voor de staatssecretaris een uitdaging zijn om een tweesporenbeleid te volgen en de werkgevers tevens te stimuleren in plaats van te beboeten.

Hebt u vragen over het invullen van een RI&E met Plan van Aanpak, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Onderstaand een overzicht van de consequenties:

Bedrijfsgrootte:Huidige boete:Voorstel boete:
1 – 4 werknemers€ 300,- (= 10% van het normbedrag)€    450,-
5 – 9 werknemers€ 600,- (= 20%)€    900,-
10 – 39 werknemers€ 900,- (= 30%)€ 1.350,-
40 – 99 werknemers€ 1.500,- (= 50%)€ 2.250,-
100 – 249 werknemers€ 1.800,- (= 60%)€ 2.700,-
250 – 499 werknemers€ 2.400,- (= 80%)€ 3.600,-
500 of meer werknemers€ 3.000,- (normbedrag = 100%)€ 4.500,-

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer