De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Verdiepende onderzoeken

Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. Arbeidshygiëne is herkennen, evalueren en beheersen van gevaren en risico’s bij chemische (gevaarlijke stoffen), biologische (biologische agentia) en fysische (geluid, trillingen) klimatologische factoren (warmte, koude, relatieve vochtigheid, ruimteventilatie, ioniserende en niet-ioniserende straling en verlichting) en fysieke belasting.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Met de toenemende druk voor een gezonde samenleving is het steeds belangrijker om werken met gevaarlijke stoffen verantwoord te houden. Hierbij zijn periodieke blootstellingsbeoordelingen en/of -metingen het uitgangspunt om te toetsen aan bijvoorbeeld grenswaarden.

Onderzoek fysische werkomgeving

Naast blootstellingen van gevaarlijke stoffen, kunnen medewerkers blootgesteld worden uit gevaren uit de werkomgeving. Denk hierbij aan geluid, trilling en/of klimaat). Het beschermen tegen blijvende schade door overmatige belasting van hinderlijk factoren is wettelijk verplicht. Echter soms onvermijdbaar bij een bepaalde opstelling van een productielijn op locatie. Vanuit de bronaanpak stellen wij maatregelen voor (collectief en individueel) en indien noodzakelijk pas als laatste PBM’s.

Onderzoek fysieke belasting

Veel werkzaamheden vragen om een lichamelijke inspanning. Wordt die te groot, dan kunnen er lichamelijke klachten optreden. Fysieke belastend werk vindt niet alleen plaats in de bouw of industrie, maar ook in magazijnen, distributiecentra, horeca en winkels. Hierbij onderzoeken wij of de mate van inspanning aanvaardbaar is. Dit gaat meestal in twee stappen

  • Stap 1.We bekijken welke soorten belasting mogelijk een risico vormen. Bijvoorbeeld langdurig staan, duwen en trekken, of tillen.
  • Stap 2.De soorten belasting die van toepassing zijn beoordelen we met geaccepteerde methodieken.
  • Stap 3. Daarbij geven we advies om de fysieke belasting tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Veelal wordt dit gecombineerd met voorlichting aan de medewerkers. Zo tref je passende maatregelen en voorkom je uitval van jouw medewerkers.

Verdiepend onderdeel beeldschermwerk

Dat beeldschermwerk tot lichamelijke klachten kan leiden is niet nieuw. Toch weten veel werknemers niet wat ze kunnen doen om dergelijke klachten te voorkomen. Als verdiepend onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie beoordelen we de beeldschermwerkplekken en geven we advies over een juiste in- en opstelling. Daarbij kijken we niet alleen naar de tafelhoogte, maar naar de ergonomie van de hele werkplek. Voor een effectief resultaat geven we al tijdens de beoordeling uitleg aan de werknemers. Zo weten medewerkers ook voor de toekomst hoe ze hun werkplek het beste inrichten. Je voldoet hiermee niet alleen aan de inventarisatieverplichtingen maar voorkomt vooral uitval door werk gerelateerde klachten.

Periodiek Medische Onderzoek (PMO)

Een PMO is een meetmoment waarbij individueel wordt gekeken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Het onderzoek is afgestemd op de RI&E van jouw onderneming. Hiermee voldoe je aan de verplichting uit de Arbowet, om medewerkers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een PMO. Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is ook mogelijk.

BHV-plan, ontruimings-/calamiteitenplan en vluchtwegplattegronden

Wij ondersteunen je bij het opstellen van een BHV-plan, ontruimings-/calamiteitenplan en vluchtwegplattegronden. Met onze adviezen, voortkomend uit het onderzoek op locatie, worden concrete plannen uitgewerkt en geïmplementeerd binnen je organisatie. Denk hierbij aan het beschrijven en introduceren van de noodzakelijke BHV-organisatie. We zetten het bedrijfsnoodplan op en begeleiden en/of organiseren (ontruimings)oefeningen. Concreet resulteert dit in bruikbare en ook zichtbare documenten voor de medewerkers.

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer