De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bodem, gevaarlijke stoffen en opslag

NRB en Bodemrisico’s
Voor elk bedrijf in Nederland geldt dat u een actueel bodemdossier dient bij te houden en bekend bent met uw eigen bodemsituatie. Als we naar de bodemrisico’s kijken van uw bedrijf dan verdelen we dit in 1) wat in de bodem zit en 2) wat er boven de grond gebeurt.

  • 1) Bij een vermoeden van Bodemvervuiling onderzoeken en analyseren wij eerst op basis van bestaande gegevens of er een nul-situatie van de bodemkwaliteit aanwezig is. Bij onvoldoende gegevens treden wij op als intermediair bij het aanvragen en beoordelen van offertes van een uitgebreid bodemonderzoek. Begeleiding van het onderzoek bodemvervuiling door onze deskundige adviseur resulteert voor u in een advies welke maatregelen voor uw bedrijf wenselijk zijn.
  • 2) Voor het opstellen van een Bodemrisicodocument in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), onderzoeken wij wat er boven de grond in en rond uw bedrijf plaatsvindt, waar sprake is van een mogelijk risico op bodemverontreiniging. Op basis van onze kennis en praktijkervaring motiveren wij uw situatie in een rapport binnen de toegestane kaders van de NRB. Hierin komen bodembedreigende activiteiten en bodembeschermende voorzieningen. Bij ver- of nieuwbouw adviseren wij hoe u in uw situatie aan een verwaarloosbaar bodemrisico werkt, bijvoorbeeld door het toepassen van technische en organisatorische maatregelen.

Gevaarlijke stoffen (externe) omgeving
Welke invloed gevaarlijke stoffen hebben op uw omgeving is mede afhankelijk van wat u voor ogen heeft en hoe uw bedrijf zich in de komende jaren ontwikkelt. Onze adviezen met betrekking tot gevaarlijke stoffen komen voort uit het voldoen aan wet- en regelgeving.

Opslag gevaarlijke stoffen PGS-richtlijnen
De opslag gevaarlijke stoffen is specifiek in PGS-richtlijnen omschreven. Wij helpen u met het vertalen van die regels naar de dagelijkse praktijk. Het opstellen van opslagplannen en een register met uw gevaarlijke stoffen kan veel om handen hebben. Daarom inventariseren wij niet alleen op basis van classificatie van gevaarlijke stoffen in en rond uw bedrijf, maar stellen wij creatieve en alternatieve oplossingen voor hoe u in de praktijk werkbaar met gevaarlijke stoffen omgaat.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer