De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Maatwerk controle op ISO-eisen

Voor het bewaken en borgen van uw managementsystemen en het voldoen aan wet- en regelgeving dient u controles en audits uit te voeren.

Interne audits

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits-, veiligheids-, milieu en/of arbozorgsystemen. Een interne audit is een belangrijk instrument om de effectiviteit van deze systemen te beoordelen. De resultaten van een interne audit zijn een bron voor verbetering.

Begeleiding directiebeoordeling

Deze periodieke beoordeling onderzoekt of een systeem binnen de organisatie geschikt en doeltreffend is. Wij geven u in een duidelijke structuur handvatten en begeleiden u bij het opstellen van een directiebeoordeling. Niet alleen financiële resultaten en doelstellingen worden belicht, maar ook onderwerpen als in- en externe audits, klanttevredenheid, ziekteverzuim en veiligheid komen aan bod. Wij leggen, samen aan de hand van input van het management, leggen wij met u verbanden tussen de verschillende soorten gegevens en geven u tot slot punten ter verbetering voor het optimaal functioneren van de processen en het stellen van nieuwe doelstellingen.

Controle Milieuaspectenregister (MAR)

Na het vastleggen van de milieuaspecten in het Milieu Aspecten Register (MAR) dient u tenminste jaarlijks het overzicht te beoordelen op volledigheid en actualiteit. Wij kijken met u mee in welke mate de wijzigingen op activiteitenniveau in de procesvoering (meer dan alleen primaire processen) tot en met nieuwe milieuwetgeving in het MAR zijn veranderd en passen dit in het overzicht aan, inclusief de significantie op detailniveau. Als de ‘nieuwe’ situatie moet worden afgestemd met relevante overheidsinstanties, geven wij u hierbij advies welke stappen hierin te nemen. De module Sufficio MAR is de tool waarmee u online uw milieuaspectenregister kan bijhouden.

Check RI&E

Een gedegen controle op de risico’s binnen je bedrijf voor de bedrijfscontinuïteit is onvermijdelijk. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie die u heeft liggen, nemen wij met u door en checken wij op actualiteit. Bij veranderende wetgeving geven wij in het Plan van Aanpak aan welke acties u moet ondernemen. Voor die bedrijven die volledig ondersteund willen worden, hebben wij de maatwerkoplossing Sufficio RI&E ontwikkeld. Een online tool waarmee u uw risicomanagement borgt.

Borgen van wet- en regelgeving

Door de vele wetten, richtlijnen, besluiten en verordeningen voor milieu- of arbomanagement kunt u al snel het overzicht verliezen, laat staan het bijhouden van het voldoen aan de wetgeving die voor uw bedrijf van toepassing is.

  • ISO 14001 – Wilt u deze certificering behouden, dan bent u verplicht om een systematiek te hanteren waarmee u kunt aantonen dat u compliant bent. Naast de jaarlijkse controle op de eisen vanuit milieuwet- en regelgeving. Meer informatie over de tool Sufficio Milieu.
  • ISO 45001 – Wij controleren voor u de naleving op van toepassing zijnde Arbowet- en regelgeving, niet alleen op het minimum niveau, maar ook getoetst aan bedrijfsdoelstellingen. Op basis van de werkelijke arboprestaties geven wij u input voor arbobeleid, met corrigerende maatregelen en een beoordeling door de directie. Meer informatie over de tool Sufficio Arbo.

 

 

 

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer