De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Eerste zichtbare gevolgen uitspraak PAS bevestigen grote impact!

We schreven al over de eerste gevolgen van een uitspraak bij het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor aangevraagde vergunningen. Nu is de eerste gedupeerde praktijksituatie ook een feit!

Eerste gedupeerde: Lelystad Airport

Voor elke ontwikkeling die van invloed is op de bijdrage van stikstof op een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Zo ook bij Lelystad Airport. Inmiddels is al duidelijk dat de uitbreiding van Lelystad Airport door de uitspraak vertraging gaat oplopen. Het ministerie moet aantonen dat de natuurwaarden van nabijgelegen Natura 2000-gebieden (zoals Veluwe en Oostervaardersplassen) niet worden aangetast door de stikstofuitstoot van Lelystad Ariport.

Nadere reactie minister op de uitspraak PAS

Inmiddels heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer (juridische) uitleg gegeven over de uitspraak in vier situaties en de daarbij behorende gevolgen:

 1. De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die op grond van de Wet natuurbescherming reeds verleend en definitief zijn. Deze vergunningen blijven gelden.
 2. Vergunningen op grond van het PAS waartegen beroep is ingesteld, worden vernietigd.
 3. Lopende aanvragen en vergunningen waartegen beroep is ingediend, worden niet meer op basis van het PAS verleend. Voor deze procedures moet een alternatief toetsingskader worden bedacht.
 4. Voor alle activiteiten die onder de vrijstelling van het PAS (activiteiten onder de grens- of drempelwaarde of een bepaalde afstand) vielen en inmiddels zijn gemeld (ruim 3.300) moet alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend.

Hoe nu verder met de PAS?

Door betrokken overheden, gedeputeerde staten van provincies en betrokken ministers (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat) is besloten om een team van specialisten oplossingen te laten zoeken voor de vragen die zijn ontstaan naar aanleiding van de uitspraak.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 • Voor het zomerreces moet er een oplossing komen voor de activiteiten die de afgelopen jaren via meldingen zijn geregistreerd. Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld.
 • Vergunningverlening kan doorgang vinden, mits zodanige maatregelen worden getroffen dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden niet toeneemt.
 • Vergunningverlening kan doorgang vinden met een toename van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied, mits op basis van ecologisch onderzoek wordt aangetoond dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Gestreefd wordt naar een eenduidige handelswijze van het bevoegde gezag (meestal provincies) ten aanzien van de beoordeling van deze onderzoeken.
 • Indien een ecologisch onderzoek niet toereikend is, biedt alleen de ADC-toets nog uitkomst:
  • A – er zijn geen alternatieve oplossingen,
  • D – het project is van groot-openbaar belang
  • C – er worden compenserende maatregelen getroffen voordat het project wordt uitgevoerd.

Voor de lange termijn:  wordt gezocht naar een integrale aanpak voor het terugdringen van stikstofdepositie. Hierbij is er aandacht voor een combinatie van bescherming van de natuurkwaliteit, perspectief voor economische ontwikkeling en handelbare administratieve lasten.

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent de Wet natuurbescherming en de PAS aandachtig en houden je op de hoogte!  Lees hier ons eerder verschenen bericht over de PAS.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer