De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Geluid in het Omgevingsplan

In de blog van 14 september 2017 heb je ingelicht over het Omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen in een gemeente. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, gelden alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen als één omgevingsplan.

Voor geluidhinder afkomstig van bedrijven gelden nu regels op grond van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning. Deze systematiek verdwijnt. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) verplicht gemeenten om in hun omgevingsplannen aandacht te besteden aan geluid. In een gemeentelijk omgevingsplan moet worden opgenomen hoeveel geluid een bedrijf op een bepaalde locatie mag produceren. In het Bkl is een standaardregeling opgenomen met een basisbeschermingsniveau voor geluid, dat op voorhand acceptabel is geacht.

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn de standaardwaarden gelijk aan de waarden van het huidige Activiteitenbesluit. Voor het maximaal geluidsniveau (piekgeluiden) wordt gedeeltelijk een andere normering opgenomen dan nu in het Activiteitenbesluit en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is vastgelegd.

  1. Er zijn geen waarden opgenomen voor piekgeluiden in de dagperiode.
  2. Voor piekgeluiden in de avond- en nachtperiode wordt onderscheid gemaakt tussen geluid dat wordt veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen en overige piekgeluiden. Ook ontstaat meer geluidruimte in de nachtperiode.

Ad 1. Indien een gemeente het nodig vindt om op bepaalde locaties in de dagperiode bescherming te bieden tegen te hoge piekgeluiden, dan kunnen zij hiervoor regels opnemen in het omgevingsplan.

Ad 2. Voor het aandrijfgeluid van transportmiddelen (rijden van auto of vrachtwagen) geldt een standaardwaarde van 70 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Voor andere piekgeluiden is deze standaardwaarde op 65 dB(A) gesteld in de avond- en nachtperiode.

Elke gemeente heeft de vrijheid om in het omgevingsplan af te wijken van de standaardwaarden voor geluid als de aard van de locatie, de activiteit of cumulatie met andere geluidrelevante activiteiten (bijvoorbeeld intensief wegverkeer) daartoe aanleiding geeft. Hoe groter de afwijking ten opzichte van de standaardwaarden hoe steviger de motivatie hiervoor moet zijn.

Tip!
Toets aan de hand van uw huidige omgevingsvergunning dan wel maatwerkbesluit voor geluid in hoeverre de standaardwaarden van het Bkl voor piekgeluiden aansluiten bij de huidige vergunde normen voor uw bedrijf. Indien de standaardwaarden uit het Bkl meer ruimte geven kan dit nieuwe mogelijkheden bieden voor ontwikkelingen binnen jouw bedrijf (bijvoorbeeld uitbreiding van transportbewegingen in de avond- en nachtperiode). Treed hierover dan in overleg met de gemeente voordat een omgevingsplan wordt vastgesteld.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer