De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gezondheid krijgt grotere rol in Omgevingswet

Onder de Omgevingswet krijgt bescherming en bevordering van de gezondheid een grotere rol dan deze op basis van de huidige wet- en regelgeving heeft.

Er worden omgevingswaarden vastgesteld die bestaan uit instructieregels en preventieve maatregelen waaraan moet worden voldaan ter bescherming van de gezondheid. Omgevingswaarden kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld het waarborgen van de luchtkwaliteit en de kwaliteit van oppervlaktewater. Afzonderlijke bronnen kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar als de bronnen samen worden gevoegd kan er sprake zijn van een te grote belasting op het woon- en leefklimaat. De Omgevingswet geeft de gemeente voor overbelaste situaties mogelijkheden om de eventuele overbelasting te verminderen.

Gezondheid zal dan ook worden meegewogen in de door de gemeenten en provincies op te stellen omgevingsvisies en -plannen.

Voorbeeld:
Voor een industrieterrein met productiebedrijven zijn gegronde redenen om aan te nemen dat er negatieve effecten zijn als gevolg van activiteiten die daar plaatsvinden. In de omgeving hebben meerdere omwonenden gezondheidsklachten en wordt een onduidelijke geur waargenomen. Uit controles bij de bedrijven blijkt geen enkel bedrijf de geldende normen ten aanzien van de emissie naar de lucht te overschrijden. Voor een gemeente kan dit voldoende aanleiding zijn om in een Omgevingsplan vast te leggen dat er op het industrieterrein geen nieuwe activiteiten mogen plaatsvinden die nadelig van invloed kunnen zijn op de luchtkwaliteit in de omgeving. Het toepassen van een nieuwe stof in een productieproces die van invloed is op de luchtemissie is dan niet mogelijk tenzij kan worden aangetoond dat dit een positief effect heeft ten opzichte van het huidige productieproces.

Daarnaast kan het bevoegd gezag op basis van de Omgevingswet een omgevingsvergunning weigeren indien naar oordeel van het bevoegd gezag sprake is van ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid.

Het aantoonbaar maken en vastleggen van de effecten van de bedrijfsprocessen wordt onder de Omgevingswet alleen maar belangrijker. Wij adviseren je de vergunde rechten voor bedrijfsprocessen en effecten vast te leggen en eventuele wijzigingen jaarlijks inzichtelijk te maken. Deze wijzigingen kunnen vervolgens getoetst worden aan de geldende wet- en regelgeving. Wij raden aan voor niet vergunde gerealiseerde uitbreidingen zo spoedig mogelijk goedkeuring te vragen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer