De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Sinds het inwerkingtreden van het Activiteitenbesluit in 2008 is in artikel 2.15 de verplichting opgenomen om alle mogelijke energiereducerende maatregelen te treffen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. De laatste jaren is hier steeds meer invulling aan gegeven, waaronder met de toevoeging van Erkende Maatregellijsten (EML) in de regeling bij het Activiteitenbesluit.

Vanwege de toenemende aandacht voor het Klimaatakkoord en de druk vanuit Europa om de klimaatdoelstellingen te halen is begin dit jaar de informatieplicht EML van kracht gegaan. Een gewijzigde versie van de regeling bij het Activiteitenbesluit met de informatieverplichting en de geactualiseerde maatregellijsten ligt nu ter inzage.

Wat moet u doen?

Alle bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen moeten vóór 1 juli 2019 een rapportage bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen waaruit blijkt of de maatregelen reeds getroffen zijn, nog in de planning staan of niet toepasbaar zijn. Voor bedrijven die op grond van de EED een energieaudit moesten indienen, geldt een deadline tot 5 december 2019. Dat hierbij sprake is van precies vier jaar na de eerste deadline van de EED is natuurlijk geen toeval.

Welke uitzonderingen zijn er?

Deze verplichting werkt aanvullend op de huidige regelgeving voor energiebesparing, al zijn wel enkele aandachtspunten van toepassing. De informatieplicht gaat gelden bij een verbruik van minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas. Indien sprake is van een vergunningplicht op grond van het Besluit omgevingsrecht is de informatieplicht niet van toepassing. Ook deelname aan het ETS programma of het MJA geeft vrijstelling van de informatieplicht.

Digitaal loket

RVO opent naar verwachting in de komende weken een digitaal loket waarin de gegevens in een standaard format kunnen worden ingevuld. Ook treedt de gewijzigde regeling bij het Activiteitenbesluit rond einde februari in werking. De omgevingsdiensten zijn namens de gemeente aangewezen om te controleren of u als bedrijf aan deze verplichting voldoet.

Nog even in het kort de aandachtspunten op een rij:

  • Begin 2019: publicatie van de geactualiseerde en vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML).
  • Begin 2019: het digitale loket van RVO wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen.
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u via het digitale loket van RVO uw rapportage kunt indienen.
  • 5 december 2019: uiterste datum voor bedrijven die onder de EED vallen om via het digitale loket van RVO de rapportage in te dienen.

Belangrijke tip!

Wij hebben geluiden opgevangen dat aan accountantskantoren is gevraagd om bij hun klanten te monitoren of aan deze verplichting is voldaan en hier mogelijk een aantekening van te maken.

Wij volgen de ontwikkelingen rond wetgeving energie en besparingsmaatregelen de komende periode. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer