De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ISZW: Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen nemen te weinig maatregelen

HANDHAVING – Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Weliswaar hebben deze bedrijven wel maatregelen genomen, maar volgens de Inspectie valt er nog veel winst te boeken in de beheersing van de risico’s.

Kankerverwekkende stoffen
Zowel kleine bedrijven als grote industriële complexen werken met gevaarlijke stoffen. De 36 onderzochte bedrijven betroffen allemaal grote bedrijven waarvan verwacht mocht worden dat veilig en gezond werken prioriteit heeft. De aandacht richtte zich vooral op kankerverwekkende stoffen zoals chroom VI, benzeen en formaldehyde. De Inspectie heeft de 33 bedrijven waar overtredingen werden geconstateerd gesommeerd maatregelen te nemen. Op een later tijdstip zal de Inspectie deze bedrijven weer controleren of ze de maatregelen ook genomen hebben.

Vier stappen
Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten vier belangrijke stappen ondernemen:

  1. Welke stoffen worden er gebruikt en hoe lang?
  2. Hoe vaak wordt een medewerker hieraan blootgesteld?
  3. Welke maatregelen worden er genomen?
  4. Welke instructie wordt er gegeven en hoe worden maatregelen geborgd?

Grenswaarden
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen onvoldoende op orde hebben. Slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over een volledige verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben vier van de vijf risicobedrijven geen volledige verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

PBM’s
Volgens de inspectiedienst betekent dit niet dat bedrijven in het geheel geen maatregelen treffen. De Inspectie SZW constateert dat er bij de bedrijven het nodige gedaan wordt en dat op veel vlakken de zaken wel zijn geregeld. Maar voor een goed samenhangend beleid om risico’s te voorkomen is meer nodig. Wat opvalt is dat bedrijven er vooral voor kiezen om hun medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen te geven als ze met gevaarlijke stoffen werken. Terwijl het veel interessanter en bovendien verplicht is om te denken aan bronmaatregelen of technische maatregelen om blootstelling te vermijden. Door vervanging van de kankerverwekkende stof of aanpassing van het productieproces. Ook ziet de Inspectie dat maatregelen soms wel op het hoofdproces zijn toegepast, maar niet op alle nevenprocessen, zoals onderhoud aan installaties.

https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2018/05/03/te-weinig-maatregelen-door-bedrijven-bij-werken-met-gevaarlijke-stoffen

Op basis van een goed werkend gevaarlijke stoffen register kunt u als ondernemer inzichtelijk krijgen welke gevaarlijke stoffen waar gebruikt worden. Door het uitvoeren van blootstellingsbeoordelingen (o.a. metingen) krijgt u inzichtelijk of de blootstelling onder de aangegeven grenswaarden blijft. Onze adviseurs voeren deze metingen regelmatig uit en aan de hand van de resultaten is al vaak naar minder belastende stoffen toegewerkt. Een mogelijkheid die zich bij veel bedrijven kan voordoen. Graag informeren wij u verder over de inzetbaarheid van een gevaarlijke stoffen register en verbetering van de werkomstandigheden van uw medewerkers.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer