De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Kijk uw arbo contract vóór 1 juli 2018 na om boetes te voorkomen

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht. Onderdelen hiervan zijn de invoering van een verplicht basiscontract, en meer taken en bevoegdheden voor de bedrijfsarts. Tot 1 juli 2018 heeft u als werkgever nog de tijd om uw arbo contract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat beschreven dat werknemers gezond en veilig moeten kunnen werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, mensen met een nuluren contract en stagiaires. Op basis van deze Arbowet heeft iedere werkgever een zorgplicht om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen.

Verplicht basiscontract
Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. Sindsdien bent u verplicht een basiscontract met de arbodienst of bedrijfsarts af te sluiten. Hierin staan de minimale arbo rechten en -plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener beschreven.

Meer preventie
In de vernieuwde Arbowet staat het voorkomen van ziekte en verzuim meer centraal. Tevens zijn de taken en het functioneren van de bedrijfsarts duidelijker omschreven. De onafhankelijke oordeelsvorming en advisering door de bedrijfsarts is hierin beter vastgelegd. Daarnaast beschrijft de vernieuwde Arbowet de betrokkenheid van de werknemers en de OR. Ook versterkt deze wet de rol van de preventiemedewerker en wordt het faciliteren in tijd en middelen ten behoeve van de preventiemedewerker beschreven.

Vangnet- of maatwerkregeling
Voor de arbodienstverlening konden werkgevers altijd kiezen tussen een vangnet- en een maatwerkregeling. Dat is na de wetswijziging zo gebleven. Bij de vangnetregeling werkt u samen met een gecertificeerde arbodienst. Een maatwerkregeling houdt in dat u de arbo taken intern organiseert, waarbij u minimaal een externe bedrijfsarts inhuurt.

Verplichte onderdelen van het basiscontract
In het verplichte basiscontract met de arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts moeten 11 wettelijke verplichte onderdelen staan. Het gaat om verplichtingen die al bestonden op 1 juli 2017. Op https://www.oval.nl vindt u alle eisen waaraan u moet voldoen in het basiscontract.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Bij de arbo verplichtingen die al bestonden voor 1 juli 2017 gaat het onder andere om de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De arbodienst dient in het basiscontract de ondersteuning hierbij aan te bieden. Wij zien dat steeds meer werkgevers er voor kiezen om, meer praktisch ingestelde, adviseurs hierbij te betrekken die laagdrempeliger adviseren en ondersteunen.

Toegang tot bedrijfsarts
Per 1 juli 2017 is het tevens verplicht dat elke werknemer het wettelijk recht heeft om zonder uw toestemming de bedrijfsarts te benaderen en/of te bezoeken. In het basiscontract moet staan hoe u de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts regelt via bijvoorbeeld een spreekuur. Daarnaast moet de werknemer een door u als werkgever betaalde second opinion aan kunnen vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Deze dient wel een contract met uw huidige arbodienst of bedrijfsarts te hebben.

Verzuimbegeleiding
(Ziekte)verzuimbegeleiding en de preventie van ziekteverzuim, het kunnen aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) zijn taken van de bedrijfsarts die ook beschreven staan in de gewijzigde Arbowet. Verder moet de werkgever verplicht een advies vragen bij de bedrijfsarts of een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie terecht is. Tevens moet de bedrijfsarts tijd kunnen besteden aan het onderkennen en melden van beroepsziekten.

OR / PVT
Een nieuwe eis in het basiscontract is dat er overleg tussen bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet plaatsvinden. De OR of PVT heeft instemmingsrecht gekregen bij de keuze wie binnen een organisatie de preventiemedewerker wordt en wat de exacte inhoud van het basiscontract is. Dit instemmingsrecht geldt niet voor de reeds werkzame preventiemedewerkers.

Sluit tijdig een goed basiscontract af
Uw bestaande arbo contract dat niet voldoet aan de eisen van het basiscontract moet vóór 1 juli 2018 worden aangepast. Sluit u een nieuw contract af dan moet dat direct voldoen aan alle eisen. Let erop dat u tijdig over een goed basiscontract beschikt. De Inspectie SZW handhaaft hierop en kan direct boetes opleggen tot € 1.500,-.

De hoogte van de mogelijke boetes is (normbedragen):

Geen basiscontract€ 1.500,-
Basiscontract niet compleet€   750,-
Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken€   750,-
Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt€ 1.500,-
Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt€ 1.500,-
Geen preventiemedewerker aangewezen€ 1.500,-
Geen adequate toegang tot bedrijfsarts€ 1.500,-
Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken€ 1.500,-
Geen mogelijkheid voor werknemers tot second opinion€ 1.500,-

U ziet dat er nog best wel wat komt kijken bij het voldoen aan de gewijzigde eisen. Laat het daarom niet op het laatste moment aankomen!

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer