De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Hoe relevant is de klimaatwet voor mij?

Na meer dan 3 jaar lobbyen, is per 1 september de Klimaatwet in werking getreden. We geven je graag een korte toelichting op de directe relevantie voor het bedrijfsleven.

Het plan van het rijk

Het rijk gaat in 2019 een Klimaatplan opstellen voor de periode 2021 tot 2030. In dat plan staan de te nemen maatregelen en instrumenten. Daarnaast geeft het inzicht in de verwachte besparingen en gevolgen voor huishoudens, bedrijven en overheden. Minimaal iedere 5 jaar wordt het plan herbezien en jaarlijks vindt monitoring plaats.

Relevantie voor bedrijven

De klimaatwet zelf heeft geen directe gevolgen op activiteiten van bedrijven. Indirect kan het Klimaatplan te zijner tijd wel effecten hebben. De maatregelen die uiteindelijk worden genomen, hebben betrekking op normstelling, standaarden, prijsstelling van artikelen en subsidies en vertaling naar lokaal/regionaal beleid.

De inhoud en reikwijdte van de klimaatwet

De Klimaatwet is het kader voor beleidsontwikkeling dat gericht is op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Dit om de wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken.

De Klimaatwet bevat twee doelen:
  1. In 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990
  2. In 2050 uiteindelijk 95% minder CO2 uitstoot dan in 1990

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer