De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Lithium accu’s: aanstaande regels t.a.v. gebruik, opladen en opslag

 : bericht bevat aandachtspunten en adviezen

De afgelopen periode is het gebruik van lithium accu’s flink toegenomen. Dit met name door het gebruik van deze accu’s in telefoons, laptops, e-bikes, handgereedschappen en (deels) elektrische auto’s. Navenant vindt steeds meer opslag van lithium-ion batterijen en accu’s plaats en ondertussen hebben zich een aantal (omvangrijke) incidenten voorgedaan bij het gebruik, de opslag en het laden van dergelijke lithium accu’s. Omdat hier nog geen voorschriften vastliggen zijn er wel handreikingen die je verder helpen.

Wat kan er namelijk mis gaan bij lithium accu’s?

  • De accu’s kunnen onstabiel worden bij overladen, diepontladen, hoge en lage temperaturen en slag of stoot.
  • In het ergste geval leidt dit tot kortsluiting, thermal runaway en brand.
  • In dergelijke gevallen komen zeer giftige pyrolyseproducten vrij die een gevaar vormen voor medewerkers, hulpdiensten en omwonenden.

Ontwikkeling PGS 37

Er gelden nog geen voorschriften omtrent de omgang met deze lithium accu’s. Ondertussen is door de regering de noodzaak hiervan onderkend en daarom is onlangs besloten tot het ontwikkelen van een nieuwe PGS 37. Scope van deze PGS 37 wordt de bedrijfsmatige opslag van lithium-ion batterijen en accu’s en Energie Opslag Systemen (EOS) waar grote hoeveelheden energie worden opgeslagen (de ‘buurtbatterij’). De PGS 37 gaat concrete voorschriften omvatten voor milieu, (brand)veiligheid en arbo en wordt in het vierde kwartaal van 2020 verwacht.

Handreikingen

Vooruitlopend op de PGS 37 zijn door de Veiligheidsregio Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en het LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) handreikingen opgesteld die tot die tijd kunnen dienen als beoordelingskader van activiteiten met lithium accu’s (zie eveneens voorgenoemde link).

Voor de duidelijkheid: deze handreikingen zijn dus niet juridisch bindend. Ze beschrijven maatregelen gericht op het voorkomen van effecten naar de omgeving bij incidenten door aandacht te geven aan:

  • Bouwkundige uitvoering van de opslagvoorziening.
  • Bereikbaarheid van de opslagvoorziening.
  • Handelingen met lithium accu’s.
  • Organisatorische maatregelen.
  • Bluswatervoorzieningen.

Ons advies wat nu te doen?

Indien je bedrijfsmatig lithium-ion batterijen en accu’s opslaat of een Energie Opslag Systemen (EOS) gebruikt, adviseren wij deze handelingen, in afwachting van de PGS 37, nu al te toetsen aan de twee voorgenoemde handreikingen.

Wanneer er nog aanvullende vragen zijn, staan wij je graag bij. Via onze nieuwsberichten verstrekken wij te zijner tijd actuele informatie.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer