De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bedrijven met emissies steeds meer onder de loep!

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor bedrijven met emissies naar lucht de emissie-eisen zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Is uw bedrijf vergunningplichtig, dan kan het zijn dat er in de vergunning afwijkende emissiegrenswaarden zijn opgenomen. Als deze intussen niet zijn vastgelegd als maatwerkvoorschriften, moet u voldoen aan de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Meer aandacht

Wij merken dat er vanuit de overheid steeds meer aandacht komt voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het algemeen. Dit geldt ook voor bedrijven met emissies naar de lucht. Daarbij is speciale aandacht voor het gebruik en emissie van (Potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

In het Activiteitenbesluit zijn eisen voor (Potentiële) ZZS opgenomen:

  • Dit is onder andere de minimalisatieverplichting en de daarbij behorende vijfjaarlijkse informatieverplichting.
  • Ook mag de emissiewaarde niet leiden tot een overschrijding van het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) van de immissieconcentratie van die stof.

Actieve controle door overheid

Verschillende Omgevingsdiensten benaderen actief bedrijven over het gebruik en de emissie van (Potentiële) ZZS. Hierbij wordt het bedrijf verzocht om specifieke informatie aan te leveren over de aanwezigheid en emissie van (Potentiële) ZZS binnen het bedrijf.

Let op!

Bedrijven moeten te allen tijde kunnen aantonen in hoeverre emissies voldoen aan de geldende emissiegrenswaarden.

Onze tips voor een goede informatievoorziening:

  • Zorg ervoor dat u inzicht heeft in de binnen uw bedrijf gebruikte stoffen.
  • Maak inzichtelijk welke emissies plaatsvinden.
  • Bepaal tot welke stofklasse de uitgestoten stoffen behoren.
  • Ga na welke emissie-eisen voor uw bedrijf gelden.

Tot slot

Wij kunnen u ondersteunen bij het inventariseren van de binnen uw bedrijf gebruikte ZZS stoffen en toetsen in hoeverre wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer