De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Nieuwe Klimaatwet

Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het eens geworden over een nieuwe Klimaatwet. Woensdag 27 juni 2018 is het akkoord gepresenteerd dat er onder andere voor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen.

De Klimaatwet bevat drie doelstellingen:

  1. Een wettelijk vastgelegde vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990
  2. Streven naar een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990
  3. 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050

De zeven fracties zijn samen goed voor 113 zetels in de Tweede Kamer. De verwachting is dat vanwege het brede draagvlak de wet in de Eerste Kamer niet in de problemen zal komen

Om de doelstellingen van de Klimaatwet te kunnen halen zal er door bedrijven flink moeten worden geïnvesteerd in duurzame vormen van energie. Bij geplande nieuw- of verbouw of ontwikkelingen hiervan dient hier dus al rekening mee te worden gehouden. De Klimaatwet zal ook een kader bieden waarin het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie zal worden gestimuleerd. Dit biedt dus ook weer kansen!

Over hoe de beoogde doelstellingen bereikt moeten worden, wordt momenteel door overheid, bedrijven en milieuorganisaties nog onderhandeld. Het overleg vindt plaats aan klimaattafels met betrekking tot industrie, elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit. De eerste resultaten van dit overleg worden over twee weken verwacht.

De nieuwe Klimaatwet wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces.

Wij houden jullie op de hoogte omtrent de afspraken die worden gemaakt over hoe de doelstellingen van de Klimaatwet bereikt moeten worden.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer