De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Nieuwe stijl milieuzonering biedt kansen voor bedrijven!

In een bestemmingsplan wordt de bestemming van een gebied vastgelegd. Feitelijk is het een ruimtelijk plan voor het invullen en beheren van een vastgestelde ruimte. Dit kan bijvoorbeeld een industrieterrein zijn. Bedrijven kunnen niet zomaar naast een gevoelige functie, zoals een woning, gerealiseerd worden. Het toepassen van milieuzonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt bijna altijd de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt om te bepalen welke afstand er moet worden aangehouden tussen woningen en bedrijven, bijvoorbeeld om geluidhinder te voorkomen. Voor bedrijven is het van belang dat zij niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. Andersom geldt dat ter plaatse van de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moet worden gegarandeerd.

Nieuwe aanpak

Vooruitlopend op de Omgevingswet is het doel om afwegingen over milieubelastende functies en de omgeving integraal te kunnen maken. De komst van de Omgevingswet vraagt meer dynamiek, flexibiliteit en afwegingsruimte dan de huidige handreiking milieuzonering mogelijk maakt.

In 2017 heeft de VNG besloten de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering niet meer te actualiseren. De VNG werkt sindsdien aan het opzetten van een nieuwe stijl voor milieuzonering met een andere aanpak voor dezelfde opgave.

Op dit moment wordt gewerkt aan conceptteksten, die de VNG dit najaar presenteert. De definitieve uitgave verschijnt in januari 2019.

Uitgangspunt nieuwe aanpak

Het uitgangspunt van de nieuwe aanpak is een verdergaande integratie tussen het milieuspoor en het ruimtelijke spoor. Het gaat hierbij om regels aanvullend op de Wet milieubeheer en andere sectorale milieu wet- en regelgeving.

De nieuwe voorbeeldaanpak moet het mogelijk maken om een passend ruimtelijk kader te creëren voor de inpassing van bedrijfsmatige activiteiten op bedrijventerreinen en in gemengd gebied. Dit zonder gebruikmaking van milieucategorieën en een staat van bedrijfsactiviteiten.

Een nieuwe aanpak waarbij meer wordt gekeken naar de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten en de impact op milieuaspecten in relatie tot de locatie van het bedrijf sluit beter aan bij de Omgevingswet.

Kansen

Deze nieuwe aanpak biedt kansen voor bedrijven die zich nu op basis van een algemene omschrijving niet kunnen vestigen op een locatie omdat zij ten onrechte als zwaar milieubelastend bedrijf worden getypeerd. Houdt ontwikkelingen omtrent deze nieuwe aanpak daarom in de gaten!

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer