De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Kerninstrumenten omgevingswet praktisch uitgelegd

De Omgevingswet bevat zes ‘kerninstrumenten’ waarmee bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap de doelen van de wet in de praktijk onderbrengen:

  • De omgevingsvisie
  • Het programma
  • De decentrale regelgeving
  • De algemene rijksregels
  • De omgevingsvergunning
  • Het projectbesluit

 

 

 

 

 

De komende weken leg ik deze kerninstrumenten in het kort uit en geef hierop mijn advies. We beginnen met het eerste kerninstrument de ‘Omgevingsvisie’.

De omgevingsvisie (kerninstrument 1)

De omgevingsvisie is een samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving dat zich richt op de fysieke leefomgeving als geheel. Het rijk, provincies en gemeenten moeten elk één omgevingsvisie vaststellen waarin wordt ingegaan op onder andere de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Een omgevingsvisie moet integraal zijn en de visie moet rekening houden met vier milieubeginselen: het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Het bevoegd gezag werkt een omgevingsvisie uit in een omgevingsplan, een omgevingsverordening en/of een programma. De omgevingsvisie is dus richtinggevend bij de omgevingsplannen en de omgevingsverordeningen die een gemeente of provincie voor een gebied maakt.

Tip

Bedrijven zijn niet direct gebonden aan de inhoud van de omgevingsvisie, maar krijgen via een omgevingsplan of omgevingsverordening wel te maken met de gevolgen. Als bedrijf is het daarom zeker nodig om de inhoud te volgen van wat er door de gemeente of provincie in de omgevingsvisie wordt opgenomen. Iedereen kan vooraf een eigen zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvisie naar voren brengen, maar let op: in dat stadium staat in veel situaties de inhoud al vast.

Laat je als bedrijf tijdig informeren over de inhoud van de omgevingsvisie en de fasen waarin het zich bevindt!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer