De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Hoe vrijblijvend is het tweede kerninstrument 'Programma'?

In het volgende kerninstrument ‘Programma’ staan maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Een programma bevat maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Er zijn vier vormen van programma’s en ik ligt ze verder toe:

  1. verplichte programma’s;
  2. niet-verplichte programma’s;
  3. programmatische aanpak;
  4. en programma’s bij (dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde.

De verplichte programma’s zijn er om eisen uit EU-richtlijnen uit te voeren en zijn met name gericht op het stellen van regels ten aanzien van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen of luchthavens.

Het bevoegd gezag bepaalt zelf voor niet-verplichte programma’s of zij het beleid uit hun eigen omgevingsvisie uitwerken in een programma.

De programmatische aanpak is een methode om activiteiten te beheren die een negatief effect hebben op omgevingswaarden of vastgestelde beleidsdoelen. De programmatische aanpak stuurt actief op de balans tussen de genomen maatregelen en de toegestane activiteiten. Daarnaast staat in de programmatische aanpak welke activiteiten de overheid (alsnog) kan toestaan. En welke maatregelen er dan voor die activiteiten gelden.

Het programma bij (dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde is een bijzondere vorm van een programma. Deze kan alleen volgen als een bevoegd gezag een omgevingswaarde vaststelt. Als uit de monitoring van de omgevingswaarde blijkt dat deze niet wordt gehaald, moet via een programma worden bijgestuurd. Dit programma bevat dan maatregelen die nodig zijn om de omgevingswaarde alsnog te kunnen halen.

Let op

Wat mij opvalt aan dit onderdeel is de vrijblijvendheid voor de invulling van het programma. Het bevoegd gezag kan er voor kiezen onderwerpen uit de omgevingsvisie wel of niet uit te werken in een programma. Hierin schuilt dan een bepaalde mate van vrijblijvendheid. Op welke wijze het bevoegd gezag dan de doelen uit de omgevingsvisie wil halen, is en blijft dan onduidelijk.

Iedereen kan een zienswijze tegen een ontwerpprogramma naar voren brengen, maar let op: in het ontwerpstadium staan in veel situaties de hoofdlijnen al vast.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer