De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Ingrijpende veranderingen voor de omgevingsvergunning

In een eerdere blog schreef ik wie het bevoegd gezag is voor een omgevingsvergunning en welke uitzonderingen hierop zijn. Als vervolg hierop informeer ik dit keer over ‘De Omgevingsvergunning’ als vijfde kerninstrument.

Met de Omgevingswet worden zoveel mogelijk activiteiten geregeld met algemene regels. Een beperkt aantal activiteiten is vergunningplichtig. De vergunningplicht geldt bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten, omgevingsplanactiviteiten, milieubelastende activiteiten, een deel van de wateractiviteiten en rijksmonumentenactiviteiten.

De geldende vergunningenstelsels op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zullen als gevolg van de Omgevingswet op de volgende punten ingrijpend veranderen:

  • de omgevingsvergunning beperkte milieutoets verdwijnt
  • het begrip ‘milieubelastende activiteit‘ vervangt het begrip ‘inrichting’
  • aanvragers bepalen zelf of zij activiteiten tegelijkertijd in één aanvraag of apart aanvragen
  • de ‘onlosmakelijke samenhang’ vervalt grotendeels
  • er is adviesbevoegdheid, soms met instemmingsrecht, voor andere bestuursorganen
  • de revisievergunning op aanvraag vervalt
  • de vergunningverlening van rechtswege vervalt

Onder de Omgevingswet wordt het voeren van een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en een aanvrager van een vergunning erg belangrijk gemaakt. Het doel van het vooroverleg is dat de kwaliteit van ingediende aanvragen wordt bevorderd, waardoor de procedures voor vergunningen kunnen worden versneld.

Tip
Vooroverleg is geen garantie tot een versnelde afhandeling van de aanvraag om vergunning. Vergunningprocedures moeten volgens wettelijke procedures lopen en kosten vaak hierdoor ook veel tijd als er vooroverleg plaatsvindt. Ik adviseer dan ook om bij elke vergunningprocedure tijdig een vooroverleg met het bevoegd gezag op te starten!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer