De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Ongeval met ‘vaag’ arbeidsmiddel

Soms is het handig om de begripsdefinitie van een arbeidsmiddel even onder de loep te nemen. Maar het is ook belangrijk om risicovolle werkzaamheden goed te omschrijven en daar de juiste veiligheidsinstructies bij te geven. Wanneer een ondernemer dit goed uitvoert kan hij zich op dit vlak beroepen op het redelijkerwijs principe. Wat doe je dan bij een bedrijfsongeval met een ‘niet gedefinieerd’ arbeidsmiddel?

Een gebeurtenis in de praktijk

Bij een afvalverwerkingsbedrijf schiet op 25 maart 2014 bij het sluiten van een afvalcontainer de sluithandel tegen het gezicht van een chauffeur. Die verliest twee voortanden. Na behandeling door een kaakchirurg in het ziekenhuis, volgt verdere behandeling door zijn eigen tandarts.

Gevolg en afhandeling van het ongeval

  • Bedrijf krijgt 2 boetes: late melding, slecht onderhoud

Pas op 16 mei 2014 meldt de werkgever het ongeval bij de Inspectie SZW. De werkgever krijgt na onderzoek twee boetes: € 1.500,- voor de te late melding (art. 9 Arbowet) en € 36.000,- wegens onvoldoende onderhoud van het arbeidsmiddel (overtreding art. 7.5 eerste lid Arbobesluit). Na bezwaar van de werkgever volgt voor de laatste boete matiging met 50%. De boete voor het te late melden blijft onveranderd. Dat brengt het totale boetebedrag op € 19.500,-. De werkgever gaat in beroep.

  • Definities van een arbeidsmiddel

De rechtbank stelt vast dat een ongeval is gebeurd met een afvalcontainer die door onvoldoende onderhoud niet goed functioneerde. De werkgever voert aan dat een afvalcontainer geen arbeidsmiddel of gereedschap is. Artikel 1, derde lid sub h Arbowet omschrijft als arbeidsmiddel: “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen”. De wet geeft geen definitie voor het begrip ‘gereedschap’. Van Dale zegt: “de gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van werkzaamheden nodig zijn”.

Maar het verhaal krijgt nog een staartje…………

Gezien bovenstaande omschrijvingen kwalificeert de rechtbank een afvalcontainer als arbeidsmiddel. Zeker omdat ophalen en verwerken van afval de kernactiviteit van het bedrijf is, en dit niet goed mogelijk is zonder afvalcontainers. Daarmee was de minister bevoegd de boete op te leggen.

Maar de rechtbank vindt dat de minister onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de oorspronkelijke boete van nominaal € 9.000,- met 4 is vermenigvuldigd, dit op basis van:

  • Vorm van het letsel…..

Zeker nu het slachtoffer geen blijvende medische beperking heeft overgehouden en de behandeling van de verwonding niet heel ingrijpend was. Het bedrag is later gematigd met 50 procent, maar zonder motivering. Daardoor weet de werkgever niet precies wat hij moet doen om zo’n boete te vermijden. De handelswijze van de minister is in strijd met het motiveringsbeginsel én het rechtszekerheidsbeginsel.

  • Ongeval is niet verwijtbaar …

Er waren voldoende randvoorwaarden voor een veilige werkwijze. De nodige instructies waren gegeven en men hield regelmatig toolboxmeetings. Ook zag het bedrijf adequaat toe op naleving van de regels. De rechtbank ziet niet in wat de werkgever nog meer had kunnen doen om een dergelijk ongeval te voorkomen en daarom is het ongeval hem niet redelijkerwijs verwijtbaar. Zij herroept de boete voor de overtreding van artikel 7.5 Arbobesluit.

Bron: Arbo online

Advies van onze arbospecialist

  • Wij adviseren bij twijfel, altijd een voorlopige melding te doen en de ongevalsplek niet op te ruimen dan wel schoon te maken. De Inspectie SZW moet in deze gevallen altijd een ongevalsanalyse kunnen uitvoeren (= procesverbaal opstellen).
  • Ook in dit geval geldt; een goede risico-inschatting inclusief voorlichting kost op voorhand tijd maar voorkomt veel leed achteraf. Onze adviseurs kunnen in deze gevallen uw bedrijf altijd met praktische tips ondersteunen.
  • Ziekenhuisopname en blijvend letsel zijn meldingsplichtige ongevallen en indien dit te laat wordt gedaan dan blijft een boete gehandhaafd. Het verlies van twee tanden is in dit geval blijvend letsel en dat wordt niet anders doordat die schade later is gecompenseerd met twee kunsttanden.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseur Han Vluttert 0570 – 66 09 27 of via email h.vluttert@bmdadviesoost.nl

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer