De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Ontwikkeling van het PAS-traject met vallen en opstaan

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is door samenwerking van het Ministerie van IenW en LNV en de provincies een systeem ontworpen om de effecten van stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden te toetsen en te monitoren. Met het PAS, dat uiteindelijk in 2015 in werking is getreden, is getracht om ontwikkelingsruimte te bieden voor industriële, agrarische en ruimtelijke projecten. Bij deze vergunningprocedures waarin een PAS beoordeling is opgenomen zijn onder andere door natuurorganisaties vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van het PAS.

Concrete vragen

Bij de behandeling van beroepszaken heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) op 17 mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen gesteld over de toepasbaarheid van het PAS aan het Europese Hof van Justitie. De meest concrete vraag is of met het PAS een goede beoordeling kan worden gemaakt waarmee het beheer van stikstofdepositie op natuurgebieden wordt uitgevoerd.

In het verlengde van de vraag of een goede beoordeling kan worden gemaakt, is aanvullende aandacht gegeven aan deelvragen:

  • het beoordelingssysteem met AERIUS als verspreidings- en monitoringsprogramma;
  • de mogelijkheid om kleine toenames, onder een drempelwaarde, uit te zonderen van een vergunningplicht;
  • de mogelijkheid om het effect van toekomstige maatregelen mee te nemen in de beoordeling. De effecten kunnen hierdoor tijdelijk toenemen zolang de maatregel nog niet is getroffen.

Belangrijkste conclusies

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de vragen van de RvS beantwoord. De belangrijkste conclusies zijn:

  1. een programmatische aanpak is toegestaan. Hierbij moet zijn verzekerd dat de passende beoordeling die hieraan ten grondslag ligt wetenschappelijk deugt. De RvS moet hier dan een nadere beoordeling op uitvoeren.
  2. het is toegestaan om activiteiten vrij te stellen van de vergunningplicht, indien op grond van een passende beoordeling is verzekerd dat die activiteiten niet tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden leiden. Ook op dit onderdeel moet de RvS een nadere beoordeling uitvoeren.
  3. Onzekere maatregelen mogen niet worden gebruikt als compensatie voor het uitvoeren van projecten. De reden hiervoor is dat bij deze maatregelen geen duidelijkheid bestaat over het daadwerkelijke positieve effect op het natuurgebied. Echter, maatregelen waarvan vast staat dat deze worden toegepast en waarvan het positieve effect bekend is mogen wel worden gebruikt in de beoordeling.

Wel en geen antwoord

De antwoorden van het Europese Hof van Justitie geven aan dat het PAS gebruikt kan worden als beoordelingsprogramma om de effecten van projecten te toetsen op aangewezen natuurgebieden. De antwoorden hebben echter geen directe juridische gevolgen voor het PAS. De bal ligt nu weer bij de RvS om met de antwoorden de liggende procedures te behandelen. Deze beoordeling moet leiden tot de voorwaarden die bij komende aanvragen of projecten in acht moeten worden genomen. Inmiddels heeft de RvS aangegeven op 14 februari 2019 de eerste zitting voor deze zaken te hebben ingepland. Daarna wordt waarschijnlijk medio 2019 de uitspraak bekend gemaakt.

Wat zien wij nu?

In de tussenliggende periode zijn provincies terughoudend met het uitgeven van ontwikkelingsruimte. Met name bij gebieden waar reeds 60% van de ontwikkelingsruimte is vergeven, wordt geen vergunning meer verleend in afwachting van de uitspraak van de RvS. Dat betekent dat voorlopig alleen in die gebieden waar nog een deel van de reeds beschikbaar gestelde 60% vrije ontwikkelingsruimte over is, vergunningen kunnen worden verleend.

Ons advies

  • Indien bij een project kan worden aangetoond dat met maatregelen geen toename plaatsvindt van de stikstofdepositie, kan een aangevraagde vergunning wel worden verleend.
  • Let hierbij wel op dat het vastgestelde maatregelen moeten zijn waarvan de effecten wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Mocht u nog vragen over dit onderwerp hebben, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer