De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

De overheid legt focus op energiebesparing bij bedrijven

Focus op energiebesparing

De overheid heeft zijn focus op energiebesparing bij bedrijven gelegd om de Europese doelstelling voor 2020 te behalen. Voorbeelden zijn de actievere benadering over de EED door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de uitbreiding van de erkende energiebesparende maatregelen.

Voor wie zijn de maatregelen vastgesteld?

Vanaf 5 juli 2016 zijn de erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd voor een vijf nieuwe branches. Naast de bedrijfstakken waarvoor per 1 december 2015 ‘verplichte’ besparingsmaatregelen van toepassing zijn geworden, worden deze eveneens opgesteld voor:
–    levensmiddelenindustrie;
–    agrarische sector;
–    mobiliteitsbranche;
–    sport en recreatie;
–    hotels en restaurants.

De verwachting is dat deze maatregelen eind 2016 worden opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Hoe werkt het ook alweer?

De eis voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is vastgelegd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel is opgenomen dat alle type A en B bedrijven alle energiebesparende maatregelen nemen welke een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Deze eis geldt specifiek voor middelgrote energieverbruikers en grootverbruikers van energie met een jaarlijks verbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalenten).

In een aantal uitzonderingssituaties zijn deze bedrijven vrijgesteld. Dit heeft met name betrekking op kleine bedrijven of situaties dat reeds energiebesparende maatregelen uit andere wet- en regelgeving wordt geborgd. Onderstaand een overzicht:

  • Kleinverbruikers van energie: bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh en minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten);
  • Bedrijven waarvoor de vergunningplicht geldt (type C); de basis voor energiebesparing komt voor deze bedrijven vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de omgevingsvergunning worden specifieke voorschriften opgenomen ten aanzien van energiebesparing;
  • ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen;
  • Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO-vereveningssysteem;
  • Bedrijven die deelnemen aan de meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie (MJA3).

Welke maatregelen moet ik wanneer uitvoeren?

Indien uw bedrijf onder één van de genoemde bedrijfstakken valt bent u verplicht om de erkende maatregelen uit te voeren. Naast de nieuwe bedrijfstakken zijn reeds maatregelen opgesteld voor:
– Metalelektro en MKB-metaal;
– Autoschadeherstelbedrijven;
– Rubber- en kunststofindustrie;
– Commerciële datacentra;
– Gezondheids- en welzijnszorginstellingen;
– Kantoren;
– Onderwijsinstellingen.

Gelukkig zijn diverse mogelijkheden om, in overleg met de regionale uitvoeringsdiensten, af te wijken van de genoemde maatregelen. Ook het faseren van het uitvoeren van de maatregelen behoort tot de mogelijkheden.

Met een eenvoudig stappenplan brengen wij uw situatie in beeld, deze stappen bestaan uit:

1.    Een analyse van het huidige energieverbruik;
2.    Het beoordelen van de reeds toegepaste maatregelen;
3.    Beoordeling van mogelijk toepasbare maatregelen;
4.    Opstellen van een gemotiveerde planning voor het uitvoeren van maatregelen.

Wilt u specifieke informatie over dit onderwerp of heeft u interesse in onze ondersteuning neem dan contact op onze adviseur.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer