De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Participatie in de Omgevingswet

De komende jaren wordt bij bedrijven een grote behoefte verwacht aan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Realisatie van deze nieuwe ontwikkelingen zullen grotendeels plaatsvinden onder de vanaf 2021 in werking tredende Omgevingswet. Een belangrijk en verplicht onderdeel van de Omgevingswet is participatie. Participatie betekent ‘actieve deelname’.

Participatie onder de Omgevingswet heeft als doel meer draagkracht te creëren voor ontwikkelingen en zo een sneller en breed gedragen besluitproces te bevorderen. In het participatietraject is het belangrijk om vooraf te bepalen welke personen of groepen beïnvloed kunnen worden door de ontwikkelingen van een bedrijf. Dit zijn niet alleen omwonenden, maar bijvoorbeeld ook omliggende bedrijven, deskundigen, bestuurders en ambtenaren van gemeente/provincie en natuurorganisaties.

Bij participatie is het van belang om voor de start de uitgangspunten waarover meegedacht kan worden op te stellen en inzichtelijk te maken.

In het voortraject is het noodzakelijk dat het bevoegd gezag op inhoud akkoord kan gaan met de beoogde ontwikkelingen. Hoe duidelijker er aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan des te meer draagkracht op bestuurlijk niveau wordt gerealiseerd.

Door als bedrijf alleen te luisteren naar de deelnemers in het participatietraject wordt geen sneller en breed gedragen besluit gerealiseerd. Er moet worden teruggekoppeld waarom voorgedragen ideeën of wensen wel of niet uitvoerbaar zijn. Op deze wijze toont het bedrijf aan dat echt belang wordt gehecht aan een duurzame en goede relatie met zijn omgeving.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet experimenteren steeds meer overheden met het vormgeven van participatieprocessen. Let op uitnodigingen vanuit overheden over het deelnemen aan participatieprocessen en maak er gebruik van.

Elk participatieproces is uniek en vraagt een eigen benadering. Ondernemers hebben andere belangen dan bewoners (niemand is voor meer milieubelasting) en daardoor zal er bij participatie altijd sprake zijn van een belangenspel. Een actieve houding van jouw bedrijf richting bevoegd gezag zorgt voor draagvlak en begrip en is absoluut noodzakelijk!

Advies!

Participatie is vanaf 2021 verplicht! Procedures in het kader van ruimtelijke ordening en/of milieu nemen vaak meer dan een jaar in beslag. Wij adviseren je nu de volgende stappen uit te voeren:

  1. Inventariseer welke toekomstige ontwikkelingen bij jouw bedrijf kunnen gaan plaatsvinden en wanneer deze kunnen/moeten worden gerealiseerd.
  2. Maak inzichtelijk welke wet- en regelgeving geldt voor de toekomstige ontwikkelingen en in hoeverre hieraan voldaan kan worden.
  3. Breng in kaart in hoeverre de omgeving door toekomstige ontwikkelingen beïnvloed kan worden.
  4. Stem de toekomstige ontwikkelingen af met het bevoegd gezag.
  5. Bepaal of en op welk moment personen of groepen worden betrokken die kunnen worden beïnvloed door de ontwikkelingen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer