De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

PAS op de plaats voor ontwikkelingsmogelijkheden bedrijven?

Naar aanleiding van vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het Europese Hof van Justitie zich op 7 november 2018 uitgesproken over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het PAS is opgezet om te beoordelen in hoeverre toestemming kan worden gegeven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld vervoersbewegingen en verbrandingsinstallaties). Het PAS is gebaseerd op een passende beoordeling en het toepassen van vastgestelde brongerichte maatregelen (vermindering stikstofdepositie) en herstelmaatregelen (Natura 2000-gebieden beter bestand tegen stikstof). De uitstoot van stikstofverbindingen kan melding- of vergunningplichtig zijn of er geldt geen verplichting voor een melding dan wel vergunning.

Samenvatting reactie Hof van Justitie

  • In het PAS mogen in een passende beoordeling alleen brongerichte maatregelen (zoals schonere motoren) en herstelmaatregelen (zoals verhoging grondwaterpeil Natura 2000-gebied) worden betrokken als de verwachte voordelen van die maatregelen wetenschappelijk vaststaan ten tijde van die beoordeling.
  • Het is toegestaan om activiteiten vrij te stellen van de vergunningplicht als wetenschappelijk vaststaat dat die activiteiten geen schadelijke gevolgen hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal met behulp van de reactie van het Europese Hof van Justitie een uitspraak moeten doen in hoeverre het huidige PAS voldoet of dat de onderbouwing moet worden aangepast dan wel moet worden verbeterd. De Raad van State zal naar verwachting medio 2019 een definitieve uitspraak doen over de toepassing van het PAS.

Hoe nu verder?

Het PAS bestaat nog steeds, dus vergunningen kunnen nog worden aangevraagd. Wat de gevolgen zijn van de uitspraak voor de toestemmingsverlening van huidige procedures wordt na 15 november 2018 duidelijk. Tot die tijd bestuderen de ministeries van LNV, IenW en Defensie en de provincies de uitspraak van het Europese Hof en worden geen vergunningen verleend, verklaringen van geen bedenkingen afgegeven en meldingen verwerkt.

In de komende tijd zal steeds meer duidelijkheid komen over de gevolgen van de reactie van het Europese Hof van Justitie. Wij volgen de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte! Houd onze site in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer