De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Per 1 juli 2016 is de nieuwe ABM van kracht!

Als uw bedrijf (proces)afvalwater met chemische stoffen loost in het riool of oppervlaktewater, dan moet u vanaf 1 juli 2016 de waterbezwaarlijkheid hiervan (opnieuw) beoordelen.
De Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en het Handboek Imissietoets zijn herzien in verband met de beleidsdoelstelling voor het terugdringen van lozingen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Het doel van de vernieuwde ABM

De herziening van de twee BBT-documenten was nodig met het oog op de beleidsdoelstelling voor het terugdringen van lozingen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu die met voorrang worden aangepakt. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. Het uitgangspunt is om de vervuiling bij de bron aan te pakken met de best beschikbare technieken.

Wat betekent dit voor lozingsactiviteiten binnen uw bedrijf?

Vanaf 1 juli 2016 bent u verplicht om de waterbezwaarlijkheid van het (proces)afvalwater (opnieuw) te beoordelen, ook als u op het punt staat om een (nieuwe) vergunning aan te vragen voor het lozen van (proces)afvalwater met chemische stoffen in het riool of oppervlaktewater.

Wat houdt de Algemene BeoordelingsMethodiek in?

Aan de hand van enkele gegevens van de individuele stoffen of mengsels is de waterbezwaarlijkheid vast te stellen. Het betreft stoffen die door bedrijven worden gebruikt en vervolgens geloosd worden op het oppervlaktewater. De ABM kent verschillende klassen die uw saneringsinspanning bepalen.
Stoffen zijn ingedeeld in één van de volgende waterbezwaarlijkheidklassen:
•    Z: zeer zorgwekkende stoffen
•    A: niet snel afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen
•    B: afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen
•    C: stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater.

Meer specifiek:

•    De indeling is afhankelijk van de intrinsieke eigenschappen van de stoffen (toxisch, mutageen, carcinogeen, reprotoxisch, bioaccumulatie, slecht afbraakbare stoffen).
•    De hoogte van de waterbezwaarlijkheid bepaalt de saneringsinspanning. Bij elke waterbezwaarlijkheidscategorie hoort een saneringsinspanning.

Bron: Infomil.nl

In twee stappen aan de slag met BMD Advies Oost

Loost uw bedrijf (proces)afvalwater met chemische stoffen in het riool of oppervlaktewater of is uw bedrijf voornemens om hiervoor een (nieuwe) vergunning aan te vragen, dan kunnen wij u ondersteunen.

1.    Wij berekenen voor u de waterbezwaarlijkheid met behulp van de ABM en uw saneringsinspanning wordt in kaart gebracht;
2.    Wij ondersteunen u met praktisch advies t.a.v. de noodzakelijke immissietoets en/of vergunningaanvraag in het kader van de ABM.

Heeft u interesse in onze ondersteuning, neem dan contact op met onze adviseur Richard van Dijk via (0570) 67 66 95 of via r.vandijk@bmdadviesoost.nl.

Aanvullende informatie over noodzakelijke immissietoets

Na het doorlopen van de ABM dient als aanvullende stap een immissietoets te worden uitgevoerd (zie processchema). Een immissietoets is nodig om de toelaatbaarheid van (rest)lozingen te beoordelen die in de ABM in kaart zijn gebracht.
Ook de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd dient bij het beoordelen van uw aanvraag voor de lozingsvergunning zelf een immissietoets uit te voeren. Zij beoordeelt of voor de feitelijke lozing nog verdergaande maatregelen nodig zijn die volgen uit de ABM of na uw bronaanpak.

Uit de immissietoets volgen wellicht toe te passen technieken die meer bescherming bieden dan in eerste instantie uit de ABM naar voren komen. De immissietoets wordt toegepast bij:
•    directe en indirecte puntlozingen op oppervlaktewater;
•    het storten van baggerspecie in winputten en;
•    alle ingrepen in de waterbodem die als een lozing te kwalificeren zijn.

ABM processchema - BMD Advies Oost

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer