De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Het laatste deel van de oriënterende fase voordat u START (3)

Ik heb me eerder verdiept in de algemene informatie die nu bekend is over de doelen van de nieuwe omgevingswet en vraag mij natuurlijk ook direct af welke gevolgen de wetswijziging heeft voor bedrijven. Veel gemeenten stellen namelijk nu hun omgevingsplannen op, waarin de regels worden vastgelegd. Deze regels gaan over de fysieke leefomgeving met betrekking tot toedeling van functies aan locaties, bouwen, milieu, natuur, monumenten en bomen. Het omgevingsplan dat dan ontstaat, bevat regels over activiteiten waaraan vervolgens iedereen binnen de gemeente zich moet houden.

Een aantal gevolgen van de wetswijzigingen merk je natuurlijk concreet aan het ‘loket’. Ik haal vier punten aan die daarbij belangrijk zijn.

  1. De huidige verleende vergunningen op het terrein van de elementen bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, infrastructuur, monumentenzorg en natuur worden ondergebracht in één omgevingsvergunning.
  2. Een aanvrager kan onder de Omgevingswet een omgevingsvergunning voor één of meer activiteiten aanvragen. Uitgangspunt is dat de aanvrager kan volstaan met één aanvraag bij één loket en dat hij van één bevoegd gezag toestemming krijgt.
  3. Verder geldt het uitgangspunt dat de reguliere voorbereidingsprocedure (lees ‘korte procedure’) van toepassing is op de voorbereiding van een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  4. Een vergunning kan vervolgens alleen worden verleend mits wordt voldaan is aan de eisen, zoals deze zijn gesteld in het omgevingsplan van de gemeente.

Ik ben van mening dat als jij in een vroeg stadium contacten onderhoudt met jouw gemeente en omgeving, je meer sturing kunt geven aan de omgevingsplannen in jouw gemeente. Dit zorgt er tevens voor dat een reguliere voorbereidingsprocedure ook echt kort is. Alle plannen zijn immers al geruime tijd bij iedereen bekend en heeft al draagvlak. Dat maakt het ‘binnen hengelen’ van de vergunning alleen maar makkelijker.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer