De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uitspraak PAS (voorlopig) desastreus voor ontwikkelingsmogelijkheden bedrijven?

Op 22 november 2018 hebben wij jullie ingelicht over de stand van zaken omtrent het beroep tegen een aantal vergunningen. Hierbij werd op grond van de Wet natuurbescherming een beroep gedaan op de ontwikkelingsruimte van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak heeft gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen.

Wat is de uitspraak?

Op 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan: de PAS mag niet gebruikt  worden als toestemming voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

De gevolgen van de uitspraak

De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die op grond van de Wet natuurbescherming reeds verleend en definitief zijn. Deze vergunningen blijven gelden.

Voor vergunningen en meldingen die op basis van de PAS zijn aangevraagd en ingediend of nog in voorbereiding zijn, is dit anders.

    • Vergunningen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden kunnen niet worden verleend als hierbij gebruik wordt gemaakt van de PAS.
    • Voor deze procedures zal een alternatief moeten worden bedacht.
    • Waarschijnlijk moet per project worden aangetoond dat er geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura-2000 gebied.

Wat betekent dit in de praktijk?

  1. Voor elke ontwikkeling die van invloed is op de bijdrage van stikstof, bijvoorbeeld toename transportbewegingen of plaatsing extra stookinstallatie, op een Natura 2000-gebied (118 van de 160 gebieden zijn overbelast) is een vergunning nodig.
  2. Er moet hierbij worden aangetoond dat de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Het natuuronderzoek moet daarnaast ook voldoen aan strenge eisen, die nog vastgelegd moeten worden.

Hoe nu verder?

Begin juni 2019 vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de betrokken overheden, gedeputeerde staten van provincies en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat. Met hen wordt besproken welk vervolg wordt gegeven aan de uitspraak en daarnaast wordt de uitspraak juridisch geanalyseerd om deze verder te delen.

Ons advies

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent de Wet natuurbescherming en de PAS aandachtig en houden je op de hoogte! Uiteraard kun je altijd bij ons terecht voor vragen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer