De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uitstoot chemische stoffen zorgt mogelijk voor aanscherping milieuvergunning

Uitstoot chemische stoffen zorgt mogelijk voor aanscherping milieuvergunning

Er bestaat steeds meer bezorgdheid en onrust over chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen. Het gaat daarbij om stoffen die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recente ervaringen met nieuwe, nog grotendeels onbekende stoffen, zoals de stof GenX bij Chemtours in Dordrecht.

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 19 januari 2018 een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiële ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Het voorzorgsprincipe stelt dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, maatregelen moeten volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid.

Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot. Zo kunnen bedrijven en vergunningverleners de emissie van potentiële ZZS uit voorzorg beperken.

Wij raden aan om van de vrijkomende stoffen inzichtelijk te maken in hoeverre er stoffen worden uitgestoten die zijn beoordeeld als potentieel ZZS. Indien van toepassing kunt u tijdig maatregelen nemen om de emissie te beperken.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer