De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Update en actuele situatie Informatieplicht energiebesparing

 : bericht bevat aandachtspunten en adviezen

Zoals in de vorige editie van de nieuwsbrief Omgeving is vermeld, dienen bedrijven die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken hun energiebesparende maatregelen (per inrichting) te rapporteren voor 1 juli 2019. Heb je de plichten rond energiebesparingen in je bedrijf nog niet op orde, ga dan direct aan de slag met onderstaande informatie.

Wat zijn de plichten?

Om te weten welke plichten voor je bedrijf gelden, hieronder – puntsgewijs – actuele en aanvullende informatie met betrekking tot de bestaande energiebesparingsplicht en de aangekondigde aanstaande informatieplicht.

1. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht alle bedrijven om energie te besparen door het treffen van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (de energiebesparingsplicht). Voor 19 bedrijfstakken zijn daartoe zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) opgesteld.
2. Voor bedrijven die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken geldt per 1 juli 2019 ook nog de informatieplicht.  Daarbij uitgezonderd:

  • Bedrijven die (met alle inrichtingen) deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem EU ETS.
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem.
  • Bedrijven die (met alle inrichtingen) deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
  • Vergunningplichtige bedrijven met een omgevingsvergunning milieu (type C).
3. Indien de informatieplicht van toepassing is moet via het eLoket van RVO.nl de rapportage plaatsvinden. De informatie zendt RVO.nl vervolgens één op één door aan het betreffende bevoegd gezag.

Aanvullende aandachtspunten

  • Bedrijven met een auditplicht vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) dienen in het kader van de informatieplicht uiterlijk 5 december 2019 via het eLoket te rapporteren. Criteria daarvoor (versimpeld): meer dan 250 fte, of jaaromzet groter dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.
  • Om te kunnen rapporteren via het eLoket is minimaal eHerkeningsmiddel niveau 1 noodzakelijk.

Ons advies wat te doen op korte termijn?

Beoordeel of, naast de energiebesparingsplicht, ook de informatieplicht op je bedrijf van toepassing is. Indien ja, start op korte termijn met het, via de RVO, invullen van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing om zo zeker te stellen dat je voor 1 juli rapporteert.

Heb je vragen, wens je meer informatie of ondersteuning bij het rapporteren? Neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer