De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Verbod op asbestdaken na 2024

Asbestdaken die jarenlang blootgesteld zijn aan de weersomstandigheden, vormen een belangrijke bron van emissie van asbest in de leefomgeving. De overheid heeft nu het initiatief genomen om alle asbestdaken in Nederland te saneren en besloten dat vanaf eind 2024 alle asbestdaken verboden zijn.

Sinds 2010 is er al voor gekozen om het reeds ingezette bronbeleid te versterken en om daarmee de concentratie van asbestvezels in de leefomgeving verder te beperken. Uit onderzoek van TNO bleek namelijk dat asbestdaken (na asbestwegen) de grootste bron van vezelemissie naar de leefomgeving zijn. De emissie van vezels treedt op als het asbestdak door weersinvloeden verweert.

Een andere belangrijke aanleiding voor het verbod zijn de incidenten met asbestdaken. Bij een brand komen asbestvezels vrij die ook neerkomen buiten het terrein van de eigenaar van het betreffende gebouw, waardoor dakeigenaren, overheid en omwonenden met kosten en risico’s worden geconfronteerd.

Tegen geluid

Een ingrijpend besluit van de overheid waarbij nog veel komt kijken en dat door het stellen van een verbod aan de markt wordt overgelaten. Na 2024 kan immers de overheid overgaan tot handhaving van dat verbod. Diverse overheden zijn nog bezig om financieringsmogelijkheden of andere middelen beschikbaar te stellen. Gelijktijdig wordt gedacht aan versnellingsaanpakken. Kortom, een situatie waarin nog veel gaat veranderen en die wij op de voet volgen.

Dat de plannen ambitieus zijn blijkt wel uit de geluiden die reeds voor dat de overheid het besluit op het verbod nam, uit de saneringsmarkt kwamen. Er is een groot capaciteitstekort in de saneringsmarkt waardoor nu al problemen worden voorzien om de gestelde datum te halen. Wat dat kan betekenen voor uw onderneming, indien u nog panden bezit met asbestdaken? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft reeds in juli 2016 het Programmabureau voor de versnelling van de asbestdaken sanering opgericht.

Programmabureau sanering

Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland en initieert flankerende maatregelen, mochten deze nodig zijn. Voor de sanering zijn nu al zowel landelijk als ook regionaal en lokaal, subsidiemogelijkheden en middelen beschikbaar. Tot welke andere subsidiemogelijkheden en middelen nog door de overheid wordt besloten is op voorhand niet te stellen.

Ons advies

1.       Laat in ieder geval vaststellen of u mogelijk asbestverdachte daken op uw panden heeft en daar onderzoek naar uit laten voeren. Vervolgens kunt u in overleg gaan met potentiële saneerders. Houdt u de subsidiemogelijkheden en andere beschikbaar gestelde middelen van de overheid in de gaten (zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk).

2.       Wij raden u aan om zo snel mogelijk de sanering uit te laten voeren, omdat het niet alleen de waarde van de panden verhoogt, maar ook wilt u natuurlijk de situatie voorkomen dat u wel wilt saneren maar dat dit door de marktcapaciteit van saneerders niet kan. In die situatie kunt u geconfronteerd worden met handhavingsacties van de overheid na 2024, wat nu nog ver weg lijkt.

Tip!

Het vervangen van asbestdaken kan in sommige gevallen om andere redenen aantrekkelijk zijn. Zoals genoemd kunnen incidenten optreden met asbestdaken met grote (maatschappelijke) gevolgen en kosten door onder andere brand en stormschade. Door vervanging voorkomt u deze nadelige gevolgen door incidenten en de bijkomende kosten voor sanering. De daken zijn in 2024 minimaal 30 jaar oud en dan aan vervanging toe. Indien een pand van een asbestdak is voorzien kunnen afwegingen spelen over het toekomstige gebruik van dat pand. Kan het in zijn geheel beter worden gesloopt en worden herbouwd? Of is de huidige toepassing nog toekomstbestendig? Wellicht dat alleen het dak vervangen hoeft te worden, maar ook kunt u overwegen om daken uit te voeren met isolatie en eventueel nog zonnepanelen. Bij sloop of herbouw is het van belang dat u ook de benodigde vergunningen in ogenschouw neemt.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer