De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Boete overzicht n.a.v. de nieuwe Arbowet

Nu met ingang van 1 juli jl. de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit van kracht zijn geworden gaat de Inspectie SZW scherper toezien op naleving van deze wetgeving.

Per 1 september zijn daarom de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan deze veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

De Inspectie SZW kan in een bedrijf of organisatie onaangekondigd een controle uitvoeren. De werkgever is verplicht aan deze controle mee te werken. De inspecteur kan de werkgever, werknemers, OR of PVT vragen stellen, de loon- en personeelsadministratie controleren en uiteraard de werkomstandigheden en het arbobeleid onder de loep nemen.

In het onderstaande overzicht staan de normbedragen beschreven. De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van het aantal werknemers.

 1. bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent
 2. bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent
 3. bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent
 4. bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent
 5. bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent
 6. bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent
 7. bedrijven of instellingen met 500 en meer werknemers betalen 100 procent

Hieronder vindt u een overzicht van welke boeteregels zijn gaan gelden en aan wie de Inspectie SZW welke boetes oplegt.

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts:

Iedere werkgever moet over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts beschikken. Nu dat de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet van kracht is kan de Inspectie SZW direct een boete opleggen aan de werkgever die niet over een basiscontract beschikt. Tevens kan een boete worden opgelegd als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Als er taakafspraken in het contract ontbreken, krijgt de werkgever eerst een waarschuwing vergezeld van een eis tot naleving.

De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten (basis)contracten. Die contracten moeten direct aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Voor de contracten die vóór 1 juli 2017 zijn opgesteld geldt een overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Boetes m.b.t. het basiscontract:

 • Geen basiscontract: 1.500 euro
 • Basiscontract niet compleet: 750 euro
 • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
 • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
 • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro

De Preventiemedewerker:

Het is voor de arbodienst verplicht om nauw samen te werken met de preventiemedewerker(s), de OR of PVT binnen het bedrijf. De Inspectie SZW beschouwt het niet-naleven van die verplichting als een overtreding. Dit kan leiden tot een waarschuwing of een boete aan het adres van die arbodienst. De preventiemedewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken (o.a. de stand van zaken m.b.t. de RI&E) in het bedrijf bespreken met de OR, de PVT, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij het niet nakomen van die verplichting kan de werkgever ook een boete krijgen.

Boetes m.b.t. de preventiemedewerker:

 • Geen preventiemedewerker aangewezen: 1.500 euro

Bedrijfsartsen en second opinion

Wanneer de medewerker hierom vraagt dient de bedrijfsarts een second opinion te laten uitvoeren door een onafhankelijke bedrijfsarts; een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf waarin de eerste bedrijfsarts werkzaam is. In het basiscontract is vastgelegd welke bedrijfsarts(en) de second opinion mogen uitvoeren. De werkgever moet toezien op het nakomen hiervan.

In de Beleidsregel boeteoplegging staat dat de bedrijfsartsen een boete kunnen krijgen als ze hun verplichtingen volgens de nieuwe Arbowet niet nakomen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts zonder onderbouwing niet doorverwijst bij een verzoek om een second opinion of als deze geen klachtenprocedure heeft ingesteld. In dit geval volgt eerst een waarschuwing, eventueel daarna gevolgd door een boete.

Boetes rondom de bedrijfsarts:

 • Geen adequate toegang tot bedrijfsarts: 1.500 euro
 • Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken: 1.500 euro
 • Geen afschrift van advies bij ontbreken OR of PVT: 340 euro

Dit zijn de boetes rondom de second opinion:

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: 1.500 euro
 • Niet juist ter beschikking stellen van second opinion: 750 euro

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer