De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Aanscherping verplichting participatie in Omgevingswet

Op 7 maart 2019 lees ik dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is wederom een belangrijke stap gezet richting het inwerkingtreden van de Omgevingswet in 2021. Zoals al vaker door mij is aangegeven vormt participatie een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Lees dit ook terug in mijn blog Participatie in Omgevingswet van medio vorig jaar.

Gemeentelijke invloed

Met de Invoeringswet Omgevingswet is tevens een aanvulling aangenomen, zodat de gemeente meer invloed heeft op het daadwerkelijk plaatsvinden van participatie. Dit komt er op neer dat de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om situaties aan te wijzen waarin participatie verplicht is. In mijn ogen is dit bij situaties die niet voldoen aan de in het Omgevingsplan (nu bestemmingsplan) gestelde regels. Zoals bedrijfsactiviteiten met een hogere milieucategorie (volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten/VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering”) of hoger bouwen dan de maximaal toegestane bouwhoogte.

Gevolgen bij vergunningaanvraag

Indien participatie verplicht is moet bij een aanvraag om omgevingsvergunning informatie worden toegevoegd over de wijze waarop de omgeving is betrokken en is geïnformeerd. Denk hierbij aan verslaglegging over de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. Maar ook welke informatie is gedeeld en wat wordt gedaan met de reacties op de plannen. Als aan de eis van participatie niet wordt voldaan kan worden besloten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Wat je verder nog moet weten 

Met de aanvulling heeft de gemeenteraad een duidelijk instrument in handen om bedrijven te dwingen tot het toepassen van participatie. Ik attendeer je op de volgende punten:

  • De verplichting is niet uitgewerkt in welke vorm de participatie moet worden toegepast.
  • De vorm waarop de omgeving bij plannen moeten worden betrokken en geïnformeerd is dus geheel vrij.
  • De verplichting vraagt extra werkzaamheden van bedrijven om aan te tonen welke gevolgen de beoogde verandering heeft voor de omgeving.
  • Opmerkelijk hierbij is dat er geen waarde oordeel is verbonden aan de uitkomst van het participatietraject.
  • Bij participatie gaat het niet om de positieve of negatieve uitkomst, maar om het feit dat het moet worden toegepast.

Tip!

Gemeenten gaan voorsorteren op de komst van de Omgevingswet. Steeds vaker moeten in een vroeg stadium omwonenden bij ruimtelijke ontwikkelingen worden betrokken. Indien sprake is van een mogelijke ontwikkeling bij jouw bedrijf raden wij aan om vroegtijdig met het bevoegd gezag afstemming te zoeken over te volgen procedures dan wel te betrekken partijen. Dit is bepalend voor de doorlooptijd van een procedure. Daar wil ik u graag mee helpen!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer