De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Volg de BMD marsroute voor de (nieuwe) preventiemedewerker

Vanuit de vernieuwde Arbowet die per 1 juli jl. geldt, dient in overeenstemming met de OR/ PVT (OndernemingsRaad/ PersoneelsVertegenwoordiging) naar de capaciteiten en de kwaliteiten van de preventiemedewerker te worden gekeken. Dit moet ook aansluiten bij de resultaten van de RI&E van uw bedrijf. Daarnaast zijn de activiteiten en de cultuur van het bedrijf ook bepalend.

Om een goede beoordeling te kunnen uitvoeren hebben wij een ‘marsroute’ opgesteld.

Inventariseer
Op basis van de resultaten van de RI&E wordt inzicht verkregen van de onderwerpen die nadere aandacht verdienen. Dit bepaalt wat een bedrijf nodig heeft om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Wanneer er namelijk technische aspecten spelen verdient het de voorkeur om naar een preventiemedewerker uit te kijken die ook over technisch inzicht beschikt. Wordt en veel met gevaarlijke stoffen gewerkt dan is het verstandig dat de preventiemedewerker op dit gebied geschoold is of geschoold wordt. Het plan van aanpak vanuit de RI&E is dus het startpunt. Kijk ook of taken verdeeld kunnen worden over meerdere medewerkers. Op deze wijze kan ook een breder draagvlak verkregen worden en wordt er gebruik gemaakt van de sterke kanten van de verschillende medewerker(s).

Benader en wijs preventiemedewerker aan
Wanneer duidelijk is over welke kennis en kunde de preventiemedewerker dient te beschikken kan daar een medewerker bij worden gezocht, dit in overleg met OR/PVT. Wij adviseren u ook naar de verbale en sociale vaardigheden van de preventiemedewerker te kijken. Een goede combinatie van de beschreven vaardigheden en capaciteiten zorgt voor draagvlak. Dit draagvlak heeft een preventiemedewerker nodig om zijn taken uit te kunnen voeren. Met de goedkeuring of instemming van de OR/PVT kan de preventiemedewerker, gesteund door de OR aan de slag.

Opleiden en trainen
Omdat de medewerkers die als preventiemedewerker doorgaans aan de slag gaan hiervoor geen opleiding of training hebben gevolgd, de MVK’ers en HVK’ers buiten beschouwing gelaten, adviseren wij om een goede basistraining tot preventiemedewerker te volgen. Op deze wijze beschik de preventiemedewerker over een goede basis op gebied van kennis en de vaardigheden om de medewerkers te coachen en risico’s op waarde te kunnen inschatten.

Doelen stellen
Wanneer de preventiemedewerker met de RI&E en het plan van aanpak aan de slag gaat beschikt hij ook over een prioritering van de geconstateerde aandachtspunten. Hoe ga je hier nu mee aan de slag? Want aandachtspunten met een hoge prioritering hebben meestal ook een hoger risico. Soms ook nog een hoog kostenplaatje. Hoe stel je hier nou de juiste prioritering vast?

Wij adviseren altijd om op basis van een totale risicobeoordeling en eventuele management beslissingen samen te bepalen waarmee gestart gaat worden. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is de veiligheid van de medewerkers en de continuïteit van het bedrijf. Schakel bij twijfel een deskundige in die u mogelijk van andere inzichten kan voorzien.

Bevoegdheden vastleggen
Omdat bepaalde risico’s en het oplossen daarvan aan bevoegdheden gekoppeld kunnen zijn, is het belangrijk deze bevoegdheden te bepalen. Daarnaast zorgt dit voor rust bij de betreffende medewerkers. Laat de preventiemedewerker niet alleen alle beslissingen nemen, maar leg ze neer waar deze horen. Dat kan op gebied van investeringen zijn, maar op het gebied van het aanspreken en/of sanctioneren van collega’s. Hierbij heeft de preventiemedewerker natuurlijk wel ondersteuning vanuit het management nodig.

Faciliteren
Wanneer de preventiemedewerker serieus met een verbeterplan aan de slag wil gaan, moet hij daar ook in de vorm van ‘tijd en middelen’ ondersteund worden. Zorg voor een goed beheerssysteem, actuele informatie, maar ook voor uren. Een gemiddelde preventiemedewerker heeft minimaal 250 uur per jaar aan beschikbare tijd nodig. Wanneer de werkzaamheden ‘erbij’ gedaan moeten worden, dan loopt uw preventiemedewerker vast, raakt hij gestresst, en meestal ook gedemotiveerd. Meestal resulteert dit in een preventiemedewerker die na een tijd aangeeft het niet meer leuk te vinden of alleen nog maar aandacht geeft aan zijn hoofdtaken. Op deze wijze is een jaar zo voorbij met als resultaat dat er weinig verbeteringen zijn gerealiseerd.

Evalueren
Vanuit de RI&E dient u uw verbeteringen te evalueren. Dit noemen wij de Deming (plan, do, check, act) cirkel. U kunt dit ook op de werkzaamheden en de ondersteuning van de preventiemedewerker toepassen. Is de kennis op niveau, is de ondersteuning vanuit de organisatie (management en OR) voldoende? Waren de doelstellingen reëel en zijn de uitgevoerde aanpassingen en oplossingen voldoende? Tevens dient gekeken te worden naar nieuwe wettelijke eisen en technische oplossingen. Bij veiligheid dient de huidige stand der techniek als uitgangspunt genomen te worden. Deze informatie kan uit vakbladen, nieuwsbrieven en adviesgesprekken verkregen worden.

Tip voor het bedrijf

Ik ben van mening dat als uw bedrijf de preventiemedewerker op de hierboven beschreven wijze ondersteunt, u over een gemotiveerde, deskundige en gewaardeerde collega beschikt, die er samen met zijn collega’s voor zorgt dat de risico’s in het gehele bedrijf zoveel mogelijk worden beperkt. Hierdoor kunnen de medewerkers op een veilige(re) wijze hun werkzaamheden uitvoeren en komt de continuïteit van het bedrijf minder in gevaar!

Wilt u ondersteuning bij een van de fasen in onze marsroute? Neem dan contact op met mij, Han Vluttert.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer