De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Voorlopig geen PAS op de plaats voor ontwikkelingsmogelijkheden bedrijven

Op 13 november 2018 hebben wij jullie ingelicht over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2018 over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Samenvatting reactie Hof van Justitie

  • In het PAS mogen in een passende beoordeling alleen brongerichte maatregelen (zoals schonere motoren) en herstelmaatregelen (zoals verhoging grondwaterpeil Natura 2000-gebied) worden betrokken als de verwachte voordelen van die maatregelen wetenschappelijk vaststaan ten tijde van die beoordeling.
  • Het is toegestaan om activiteiten vrij te stellen van de vergunningplicht als wetenschappelijk vaststaat dat die activiteiten geen schadelijke gevolgen hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden.

Hoe nu verder?
De betrokken overheden, gedeputeerde staten van provincies en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat, hebben op 15 november 2018 de gevolgen van de uitspraak van het Hof in kaart gebracht. Zij hebben geconcludeerd dat de toestemmingverlening binnen de gestelde kaders (lees PAS) voorlopig kan worden voortgezet.

Definitieve uitspraak Raad van State
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal met behulp van de reactie van het Europese Hof van Justitie een uitspraak moeten doen in hoeverre het huidige PAS voldoet of dat de onderbouwing moet worden aangepast dan wel moet worden verbeterd. Op 14 februari 2019 houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting in de zaken waarin prejudiciële vragen over het PAS zijn gesteld en die vorige week werden beantwoord door het Europees Hof van Justitie. De Raad van State zal naar verwachting in voorjaar 2019 een definitieve uitspraak doen over de toepassing van het PAS.

Advies
Wij adviseren u voor het voorjaar van 2019 de rechten voor uw huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten op grond van de Wet natuurbescherming/PAS rechten vast te leggen. Dit kan door middel van het aanvragen van een vergunning, indienen van een melding of een berekening waaruit blijkt dat geen sprake is van een vergunning- of meldingsplicht. Wij kunnen jullie hiermee helpen! Houd daarnaast onze site in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer