De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wel of geen juridische procedure starten?

In deze blog wil ik het met u hebben over de keuze om wel of geen juridische procedure op te starten. Het kan voorkomen dat specifieke onderdelen van uw aanvraag niet worden toegestaan of dat voorschriften leiden tot onevenredige plichten of onderzoeksmethoden. Sommige besluiten die door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of omgevingsdienst) zijn genomen voldoen dan niet aan de wens van u als aanvrager.

Op momenten dat wij als adviseur de mogelijkheid bespreken om zienswijzen of beroep in te dienen tegen een besluit van het bevoegd gezag, wordt hier door een bedrijf vaak met argusogen tegenaan gekeken. Snel komen dan vragen opzetten als ‘Heeft die investering wel kans op slagen?’ of ‘Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge relatie met het bevoegd gezag?’ Ik geef u wat meer toelichting in drie stappen en welke afweging hierbij kan worden gemaakt.

Stap 1. Beoordelingswijze toetsen aan wet

Een eerste stap bij deze trajecten is om te beoordelen of het starten van een procedure zinvol is. Samen met u gaan wij op zoek gaan naar de beoordelingswijze van het bevoegd gezag waarop het besluit is genomen. Deze afweging moet zijn getoetst aan de wettelijke eisen en met name afwijkingen moeten goed zijn verantwoord. Dit wordt vaak gedaan in het kader van het beperken van de effecten naar de omgeving. Echter heeft u als ondernemer ook rechten om de activiteiten op de locatie uit te voeren. Ook is uit jurisprudentie informatie te halen in welk kader de beoordeling moet worden uitgevoerd. Hieruit zal blijken op welke aspecten kan worden gereageerd en wat de verwachtte slagingskans is.

Stap 2. Objectieve motivatie met jurisprudentie

Aansluitend kan de zienswijze of het beroep worden opgesteld en ingediend. Hierbij worden de onderwerpen uit de eerste stap beschreven en puntsgewijs aangegeven wat de bezwaren zijn. Deze motivatie wordt ondersteund door aspecten uit de regelgeving met passende jurisprudentie. Onderwerpen die betrekking hebben op eventuele emotionele gronden worden achterwege gelaten. Deze aspecten geven een bestuursrechter geen handvatten om uiteindelijk het besluit te vernietigen.

Stap 3. Samenwerken en spelregels hanteren

Het starten van een juridische procedure zal geen invloed moeten hebben op de onderlinge relatie tussen u als ondernemer en het bevoegd gezag. Het blijven de zakelijke spelregels waarin u als ondernemer de mogelijkheid hebt om tegen een besluit te procederen. Wanneer u merkt dat het bevoegd gezag in andere contactmomenten rekening houdt met een beroepszaak, kunt u dit kenbaar maken bij het bevoegd gezag. Op grond van de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet het bevoegd gezag zich ook aan de spelregels houden.

Nog enkele tips:

  • Probeer een conceptversie van het besluit te ontvangen, voordat deze wordt gepubliceerd. Op deze wijze zijn eventuele opmerkingen aan te passen voordat de officiële procedure moet worden gevolgd.
  • Ga niet van de verwachting uit dat onderdelen op een later moment alsnog besproken kunnen worden. Hiervoor is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze en beroep specifiek voor bedoeld.
  • Een definitief besluit moet altijd worden aangepast volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Deze termijn heeft een vaste procedure van 8 of 26 weken.
  • Houdt altijd een open contact met het bevoegd gezag. Laat eventuele lopende procedures niet doorwerken in overige contactmomenten.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer