De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet naar Tweede Kamer

Na een positief advies van Raad van State is op 6 juli 2018 het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Invoeringswet vult de Omgevingswet op een aantal punten aan:

  • De vergunning voor bouwen wordt gesplitst in een bouwtechnische vergunning en een ruimtelijke vergunning. Gemeenten krijgen hierbij meer vrijheid om te bepalen of een ruimtelijke vergunning nodig is.
  • De Invoeringswet bevat de grondslagen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Burgers en bedrijven kunnen via het loket vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid ergens van toepassing zijn.
  • De vergoeding voor planschade, schade die burgers en ondernemers ondervinden van een initiatief, wordt straks bepaald op het moment dat er echt gebouwd wordt.

Nieuw in de Omgevingswet is de term omgevingsplanactiviteit. Dit betreft een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die (niet) in strijd is met het omgevingsplan of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

Daarnaast zijn in hoofdstuk 5: De omgevingsvergunning en het projectbesluit, een aantal relevante aanpassingen doorgevoerd:

  • Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften. Bij omgevingsplan en omgevingsverordening opgenomen regels over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, kunnen onderwerpen worden aangewezen waarvoor het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan stellen of voorschriften aan een omgevingsvergunning kan verbinden.
  • Verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning. Er zijn specifieke onderwerpen toegevoegd waarvoor een verbod geldt.
  • Beoordelingsregels aanvraag omgevingsplanactiviteit. Voor een omgevingsplanactiviteit worden bij Algemene Maatregel van Bestuur regels gesteld waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van daarvoor in het omgevingsplan gestelde regels en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
  • Voorschriften omgevingsvergunning. Regels over het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning kunnen ook worden gesteld bij een omgevingsplan; voor zover het gaat om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, omgevingsverordening; voor zover het gaat om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.\

Ook is op 6 juli 2018 het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet natuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de Aanvullingswet natuur wordt geregeld dat de regels uit de Wet natuurbescherming over gaan in het stelsel van de Omgevingswet.

Verder heeft de ministerraad de AMvB’s Omgevingsbesluit (Ob), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Beluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) goedgekeurd voor publicatie in het Staatsblad. Naar verwachting worden de definitieve versies van deze AMvB’s in de loop van juli in het Staatsblad gepubliceerd.

Houd onze blog in de gaten om de ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet te volgen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer