De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wijzigingen Kaderrichtlijn Afvalstoffen: Wat is het effect voor het bedrijfsleven?

Uiterlijk 5 juli 2020 moet de gewijzigde (Europese) Kaderrichtlijn Afvalstoffen geïmplementeerd zijn in Nederland. Vanaf dat moment dienen alle bedrijven in de afvalketen, dus van afgifte tot verwerking, te voldoen aan de bepalingen uit dit nieuwe beleid.

Context:

Op 30 mei 2018 is de Europese Richtlijn 2018/851/EU tot wijziging van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG) gepubliceerd. Doel van de wijzigingen: efficiënter grondstoffengebruik in verband met de (noodzakelijke) overgang naar een circulaire economie.

De veranderingen hebben met name een effect op het nationale en lokale beleid ten aanzien van afvalverwerking. De wijzigingen worden (naar verwachting) geïmplementeerd via de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10).

Wat gaat er wijzigen?

Een circulaire economie betekent duurzaam grondstoffengebruik. Om dit te bereiken gaat het Nederlandse beleid worden herbezien, zodat stoffen of materialen mogelijk niet (langer) als afvalstof, maar als bijproduct of als zogenaamde einde-afvalfase product wordt aangemerkt.

Simpel (anders) gezegd: Bijproducten en einde-afvalfase producten zijn geen afvalstoffen. Door de definities van deze producten te verhelderen en de criteria te versoepelen wordt hergebruik eenvoudiger gemaakt en wordt duurzaam grondstoffengebruik gestimuleerd.

Wat gaan we hier als bedrijf in Nederland van merken?

Nederland heeft in de nationale wetgeving (o.a. Wet milieubeheer) en het gevoerde beleid (o.a. het Landelijk Afvalbeheerplan 3) reeds vergaand invulling gegeven aan de kernelementen uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Hierdoor zijn de gevolgen voor de wetgeving vooralsnog minimaal.

Relevant voor bedrijven zijn de mogelijke praktische gevolgen van de verduidelijking van de begrippen bijproduct en einde-afvalstatus product en de versoepeling van de definitie van een afvalstof.

Wat betekent dit concreet?

Indien een afvalstof, in tegenstelling tot nu, in de toekomst getypeerd wordt als bijproduct en/of einde-afvalfase product, dan vervalt de specifieke afvalwetgeving. Denk daarbij aan:

  • de ‘zwaardere’ afvalvergunningen voor afvalinzamelaars en –verwerkers;
  • de bepalingen vanuit de EVOA bij het internationaal vervoer van afvalstoffen;
  • de administratie bij het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen (o.a. begeleidingsdocumenten en melden LMA);
  • et cetera.

Overigens is de voorspelling dat de wetswijziging voor bedrijven in Nederland géén verzwaring van de administratieve lasten gaat opleveren.

Wat is het tijdspad?

Deze wetgeving om deze richtlijn te implementeren in de Nederlandse regelgeving (Wet milieubeheer) ligt nu ter consultatie voor tot 19 maart 2019. De overige (meer inhoudelijke) wetgeving die hiervoor gewijzigd moet worden, wordt in een later stadium gepubliceerd.

Wat u kunt doen?

  • Noodzaak is om deze wijzigingen die mogelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering bijtijds te vertalen naar uw dagelijkse werkzaamheden (maatwerk).
  • Uiteraard kunnen de bedrijven uit de afvalsector de actualiteit volgen via onze website en nieuwsbrieven.
  • Bij specifieke vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer